Zasady wynagradzania naszego personelu określa Polityka wynagrodzeń mBanku S.A. Jej celem jest m.in. budowanie wysokiego zaangażowania pracowników poprzez zapewnienie rynkowego i adekwatnego do wkładu pracy pakietu wynagrodzeń, zatrzymywanie w organizacji najlepszych jednostek oraz przyciąganie do niej talentów poprzez program staży i praktyk.

W Polityce znajdują się również zasady, jak zapewnić ochronę praw i interesów klientów banku oraz zapobiegać konfliktowi interesów. Za opracowanie, wdrożenie i realizację Polityki odpowiada zarząd banku. Pracowników, którzy zajmują stanowiska kierownicze, mające istotny wpływ na profil ryzyka banku, dodatkowo obowiązuje Polityka wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku S.A.

System zarządzania wynagrodzeniami w banku jest skonstruowany tak, aby:

1/ zapewnić ochronę praw i interesów klientów banku oraz zapobiegać konfliktowi interesów. Tak wynagradzamy pracowników oraz oceniamy ich pracę, aby pieniężne i/lub niepieniężne formy wynagradzania nie zachęcały pracowników do faworyzowania własnych interesów lub interesów banku ze szkodą dla klientów banku,

2/ wspierać prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem w Grupie mBanku i nie zachęcać do podejmowania nadmiernego ryzyka, przekraczającego apetyt na ryzyko zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,

3/ budować wysokie zaangażowanie pracowników przez zapewnienie rynkowego i adekwatnego do wkładu pracy pakietu wynagrodzeń (koncentracja na przyszłości i konkurencji, podejście do wynagrodzeń przez pryzmat wynagrodzenia całkowitego),

4/ utrzymywać najlepszych pracowników (stwarzać optymalne warunki pracy) oraz przyciągać talenty do organizacji (program staży i praktyk),

5/ zapewnić efektywność kosztową w zakresie budżetu wynagrodzeń (umożliwiać elastyczne zarządzanie wynagrodzeniami, pozwalające optymalnie wykorzystywać dostępny budżet).

[405-2] 

Stosunek pensji podstawowej kobiet do mężczyzn (mBank) 2018 2019 2020
wyższa kadra zarządzająca 86% 77% 69%
średnia kadra zarządzająca 82% 82% 79%
pozostali pracownicy 74% 75% 76%
Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn (mBank) 2018 2019 2020
wyższa kadra zarządzająca 86% 74% 62%
średnia kadra zarządzająca 78% 79% 78%
pozostali pracownicy 72% 74% 74%

Na przedstawioną powyżej strukturę zarobków w znaczącym stopniu wpływa liczniejsza grupa kobiet zatrudniona na stanowiskach operacyjnych, podczas gdy wśród na przykład menedżerów przeważają mężczyźni. Ponadto w banku w minionym roku dokonano dużych zmian organizacyjnych, co miało wpływ na pogłębienie różnic, szczególnie wśród wyższej kadry zarządzającej, ale również na poziomie średniej kadry. Regulacje w zakresie wynagrodzeń zostały znacząco ograniczone z uwagi na powstałą sytuację pandemiczną i potrzebę oszczędności, stąd na poziomie pozostałych pracowników nie obserwujemy zmian. W przypadku wyższej kadry zarządzającej odejście Wiceprezes Zarządu Lidii Jabłonowskiej-Luby miało również bezpośredni wpływ na negatywne zmiany obserwowane w tej grupie.

Inicjatywy prowadzone w banku mają na celu wyrównanie wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach, jak i wsparcie awansów wśród kobiet. W dłuższej perspektywie powinno to niwelować różnice w średnich wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W krótszym okresie – czyli porównując rok 2020 z 2019 – wyzwania w obszarze kosztów spowodowały gwałtowniejsze zmiany organizacyjne oraz znaczące ograniczenie ruchów płacowych. Nie wpływa to pozytywnie na wyrównywanie dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn.

Wyniki wyszukiwania: