Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Noty objaśniające

Nota 1 Informacje o Grupie mBanku S.A.

Nota 2 Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Nota 3 Zarządzanie ryzykiem

Nota 4 Ważniejsze oszacowania i oceny dokonane w związku z zastosowaniem zasad rachunkowości

Nota 5 Segmenty działalności

Nota 6 Wynik z tytułu odsetek

Nota 7 Wynik z tytułu opłat i prowizji

Nota 8 Przychody z dywidend

Nota 9 Wynik na działalności handlowej

Nota 10 Pozostałe przychody operacyjne

Nota 11 Ogólne koszty administracyjne

Nota 12 Ogólne koszty administracyjne

Nota 13 Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

Nota 14 Podatek dochodowy

Nota 15 Zysk na jedną akcję

Nota 16 Pozostałe całkowite dochody

Nota 17 Kasa, operacje z bankiem centralnym

Nota 18 Należności od banków

Nota 19 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

Nota 20 Pochodne instrumenty finansowe

Nota 21 Rachunkowość zabezpieczeń

Nota 22 Kredyty i pożyczki udzielone klientom

Nota 23 Inwestycyjne papiery wartościowe

Nota 24 Inwestycje w jednostki stowarzyszone

Nota 25 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Nota 26 Wartości niematerialne

Nota 27 Wartości niematerialne

Nota 28 Inne aktywa

Nota 29 Zobowiązania wobec innych banków

Nota 30 Zobowiązania wobec klientów

Nota 31 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nota 32 Zobowiązania podporządkowane

Nota 33 Pozostałe zobowiązania

Nota 34 Rezerwy

Nota 35 Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 36 Biuro Maklerskie

Nota 37 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Nota 38 Zobowiązania pozabilansowe

Nota 39 Aktywa zastawione

Nota 40 Zarejestrowany kapitał akcyjny

Nota 41 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

Nota 42 Zyski zatrzymane

Nota 43 Inne pozycje kapitału własnego

Nota 44 Dywidenda na akcję

Nota 45 Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Nota 46 Programy motywacyjne oparte na akcjach

Nota 47 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Nota 48 Przejęcie i zbycie

Nota 49 Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Nota 50 Konsolidacja ostrożnościowa

Nota 51 Adekwatność kapitałowa

Nota 52 Pozostałe informacje

Nota 53 Zdarzenia po dniu bilansowym