Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 7 384 869 9 164 281
Należności od banków 18 1 707 722 3 082 855
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 1 525 382 3 800 634
Pochodne instrumenty finansowe 20 1 236 303 1 808 847
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 84 475 844 81 763 277
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 0
Inwestycyjne papiery wartościowe 23 32 144 699 31 393 352
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 24 28 680
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 25 42 134
Wartości niematerialne 26 710 642 582 663
Rzeczowe aktywa trwałe 27 758 738 757 371
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 9 688 1 310
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 629 250 540 756
Inne aktywa 28 770 068 848 156
AKTYWA RAZEM
131 424 019 133 743 502
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
Zobowiązania
Zobowiązania wobec banku centralnego
Zobowiązania wobec innych banków 29 5 073 351 8 486 753
Pochodne instrumenty finansowe 20 1 095 365 1 599 266
Zobowiązania wobec klientów 30 91 496 027 91 417 962
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 31 14 322 852 12 660 389
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 44 854 116 871
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży
Pozostałe zobowiązania 33 2 571 130 2 178 790
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 179 685 104 999
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 81 1 208
Rezerwy 34 190 975 182 754
Zobowiązania podporządkowane 32 2 158 143 3 943 349
Zobowiązania razem
117 132 463 120 692 341
Kapitały
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 14 289 370 13 023 756
Kapitał podstawowy: 3 564 176 3 551 096
– Zarejestrowany kapitał akcyjny 40 169 248 169 121
– Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 41 3 394 928 3 381 975
Zyski zatrzymane 42 10 574 294 9 486 979
– Wynik finansowy z lat ubiegłych 9 482 764 8 267 697
– Wynik roku bieżącego 1 091 530 1 219 282
Inne pozycje kapitału własnego 43 150 900 (14 319)
Udziały niekontrolujące 2 186 27 405
Kapitały razem
14 291 556 13 051 161
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM
131 424 019 133 743 502
Łączny współczynnik kapitałowy 51 20,99 20,29
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I
51 18,31 17,32
Wartość księgowa 14 289 370 13 023 756
Liczba akcji 42 312 122 42 280 127
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 337,71 308,03