Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Działalność spółek mBanku

W 2017 roku spółki Grupy mBanku odnotowały 245,5 mln zł zysku brutto, wobec 301,9 mln zł rok wcześniej. Spadek wyniku brutto w ujęciu rocznym wynikał m.in. ze zmian w strukturze Grupy oraz niższych wyników spółek mFinanse i mLeasing. Swoje wyniki poprawiły z kolei mBank Hipoteczny i mLocum.

Ujemny wynik w pozycji „Pozostałe” spowodowany został ugodą, którą w sierpniu 2017 roku zawarły mBank, Garbary, Tele-Tech Investment (TTI) oraz Bank Pekao. W jej efekcie, w zamian za zapłatę ustalonej kwoty, Bank Pekao zrzekł się w stosunku do mBanku, Garbar oraz TTI roszczeń wynikających z toczących się postępowań sądowych.

Poniższa tabela ilustruje poziom zysku brutto poszczególnych spółek.

mln zł 2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
mFinanse (d. Aspiro) 155,4 141,4 -14,0 -9,0%
mLeasing 72,6 64,8 -7,8 -10,7%
mBank Hipoteczny 30,2 34,8 4,6 15,2%
mLocum* 18,4 22,1 3,7 20,4%
mFaktoring 15,1 14,7 -0,5 -3,0%
Dom Maklerski mBanku** 2,9
mWealth Management ** 9,0
Pozostałe *** -1,6 -32,2 -30,6 20,1x
Zysk brutto spółek z Grupy mBanku, razem 301,9 245,5 -56,3 -18,7%

* W dniu 2 czerwca 2017 roku mBank podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji mLocum na rzecz Archicom.

** Spółki zostały włączone w strukturę organizacyjną mBanku w dniu 20 maja 2016 roku.

*** Uwzględnia mFinance France, mCO, BDH Development, Garbary, Tele-Tech Investment i Future Tech.

Działalność biznesowa wybranych spółek

W IV kwartale 2017 roku Grupa mBanku sprzedała zorganizowaną części spółki mFinanse, która pełniła m.in. rolę agenta ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń grupowych.

Spółka mFinanse odnotowała w 2017 roku wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych o 26,1% (do 1 341,2 mln zł). W analizowanym okresie spółka odnotowała także wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o 8,5% (do 336,9 mln zł). Poprawił się wynik sprzedaży w obszarze leasingu samochodowego – w porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost o 29,7%, do 36,6 mln zł. Z kolei wynik zrealizowany w obszarze sprzedaży kredytów samochodowych przeznaczonych dla salonów dealerskich był nieco niższy i wyniósł 278,9 mln zł w porównaniu do 304,9 mln zł rok wcześniej.

W roku 2017 spółka kontynuowała projekt rozwoju sieci sprzedaży poprzez zwiększanie liczby mKiosków. Powstało 25 nowych punktów, a na koniec roku spółka zarządzała 123 mKioskami. Docelowo planuje ona pokryć nowymi lokalizacjami obszar kraju, na którym do tej pory nie funkcjonowały placówki mFinanse lub mBanku.

Zysk brutto mFinanse w 2017 roku wyniósł 141,4 mln zł, w porównaniu do 155,4 mln zł rok wcześniej. Na wynik brutto w dużej mierze wpłynął spadek sprzedaży kredytów samochodowych oraz sprzedaż części spółki mFinanse.

Aż o 23,7%, czyli do 5,0 mld zł wzrosła wartość umów zawartych w 2017 roku przez mLeasing. Zwiększenie popytu znalazło odzwierciedlenie w wyższym niż w 2016 roku poziomie sprzedaży, głównie ze względu na wzrost w segmencie pojazdów. Wartość umów zawartych na ruchomości w 2017 roku wyniosła 4,6 mld zł (tj. +18,5% rok do roku), a wartość umów zawartych na nieruchomości wzrosła o 202,3% do 0,3 mld zł.

Spółka mLeasing wypracowała w 2017 roku 64,8 mln zł zysku brutto, czyli o 10,7% mniej niż rok wcześniej. Spadek wynikał ze wzrostu rzeczywistych kosztów finansowania.

W 2017 roku kontynuowano program „Leasing w Detalu”. Jest to inicjatywa przeznaczona dla klientów firmowych mBanku, którzy mogą zawrzeć umowę leasingu z wykorzystaniem specjalnych procesów leasingowych. Połączone siły Pionu Bankowości Detalicznej i mLeasing pozwoliły na sfinansowanie przez mLeasing w 2017 roku środków trwałych pozyskanych z udziałem Bankowości Detalicznej w wysokości 567,8 mln zł, liczonych według cen zakupu.

Poniższy wykres przedstawia wartość umów leasingowych zawartych w ramach projektu „Leasing w Detalu”:

W 2017 roku mBank Hipoteczny (mBH) uplasował na rynku sześć emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł, w tym dwie emisje w ofercie prywatnej o wartości 700 mln zł. Wartość czterech emisji w walucie krajowej wyniosła 2,2 mld zł, a dwóch emisji denominowanych w euro – 124,9 mln euro.

 

W dniu 11 października 2017 roku mBH uplasował największą w historii polskiego rynku kapitałowego emisję listów zastawnych w złotych – o wartości 1 mld zł, 6-letnim terminie zapadalności i oprocentowaniu opartym o stawkę WIBOR 3M + 0,82% w stosunku rocznym.

W ramach restrukturyzacji zadłużenia w 2017 roku, Bank dokonał odkupu na rynku wtórnym 3 serii hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych w ofercie prywatnej o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł i 70 mln euro.

mBH jest bankiem hipotecznym z najdłuższą historią emisji listów zastawnych na polskim rynku kapitałowym. Wartość wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 6,4 mld zł.

Listy zastawne mBanku Hipotecznego należą do instrumentów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wynikającym z ustawowego wymogu wielostopniowego zabezpieczania ich emisji i obrotu. Potwierdzają to oceny ratingowe przyznane przez agencję  Fitch Ratings. W dniu 23 czerwca 2017 roku rating hipotecznych listów zastawnych został potwierdzony na poziomie A.

Portfel kredytowy brutto mBanku Hipotecznego na koniec 2017 roku wyniósł 10,9 mld zł, tj. +14,1% w porównaniu do końca 2016 roku. Zmiana wynikała głównie z systematycznego wzrostu portfela detalicznego w pierwszych trzech kwartałach roku, do momentu realizacji przeniesienia sprzedaży detalicznej z mBH do mBanku. W ciągu roku sprzedaż w tym segmencie wyniosła 1,8 mld zł. Na uwagę zasługuje wynik efektywnej sprzedaży kredytów komercyjnych. W 2017 roku łączna wartość podpisanych umów wyniosła 1,8 mld zł.

W 2017 roku, pomimo dodatkowego obciążenia z tytułu podatku bankowego (24,4 mln zł), jednostkowy wynik brutto spółki był wyższy o 15,2% w odniesieniu do roku poprzedniego i wyniósł 34,8 mln zł.

Istotny wpływ na wzrost wyniku miał stały rozwój portfela kredytowego. W analizowanym okresie mBH zrealizował przyrost wyniku odsetkowego o 19,9%. W 2017 roku nastąpił znaczny spadek wyniku prowizyjnego, ze względu na brak rekompensaty kosztów z tytułu BFG. Ponadto w 2017 roku, w odniesieniu do roku poprzedniego, wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów była niższa o 1,4 mln zł, co jest efektem korzystnej w tym przypadku zmiany parametrów impairmentowych.

W dniu 2 czerwca 2017 roku mBank podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji mLocum na rzecz Archicom. Przedmiotem umowy były akcje stanowiące 79,99% udziału w kapitale zakładowym mLocum i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Wartość transakcji wyniosła 87,6 mln zł.

W dniu 3 stycznia 2018 roku firma mLocum zmieniła nazwę na Archicom Polska S.A.

W 2017 roku spółka wypracowała 22,1 mln zł zysku brutto, czyli o 20,4% więcej niż przed rokiem.

W 2017 roku mFaktoring rozwijał się dynamicznie, bijąc kolejne rekordy działalności. Obroty, czyli wartość skupionych faktur, wzrosły o 18,4% w stosunku do 2016 roku i osiągnęły historycznie wysoki poziom 13,7 mld zł. Pozwoliło to zająć spółce ósme miejsce na rynku usług faktoringowych w Polsce, odpowiadające 7,4% udziału w rynku (dane na podstawie Polskiego Związku Faktorów).

Wynik brutto mFaktoring za rok 2017 wyniósł 14,7 mln zł, wobec 15,1 mln zł rok wcześniej. Wzrost wyniku odsetkowego oraz dodatnie odpisy z tytułu utraty wartości zostały zniwelowane niższymi dochodami z tytułu odsetek i prowizji.

W 2017 roku mCO prowadziło z sukcesem wiele projektów mających na celu optymalizację procesów. Spółka rozwijała m.in. współpracę z bankowością detaliczną mBanku w zakresie automatyzacji obsługiwanych procesów oraz obsługi nowych procesów (procesy okołoreklamacyjne), jak również podjęła współpracę z częścią korporacyjną mBanku w zakresie przejęcia nowych klientów do realizacji zleceń stałych krajowych. Dodatkowo, mCO wdrożyło w środowisku produkcyjnym pierwszego „robota” – automat realizujący księgowanie opłat i prowizji dla klientów korporacyjnych, a także rozpoczęło prace i testy kolejnych automatów usprawniających realizację procesów.

Przychody ze sprzedaży w 2017 roku wyniosły 33,6 mln zł, wobec 34,6 mln zł rok wcześniej. Na niższy wynik wpłynęły przede wszystkim niższe przychody z obsługi części korporacyjnej mBanku, związane ze spadkiem obsługiwanych wolumenów, oraz z tytułu wynajmu powierzchni (sprzedaż nieruchomości).

Zysk brutto mCO w 2017 roku wyniósł 8,1 mln zł, w porównaniu do 59,2 tys. zł straty brutto w 2016 roku. Na wzrost wyniku brutto w 2017 roku wpływ miała głównie sprzedaż nieruchomości (po wyłączeniu w 2017 roku wyniku ze sprzedaży nieruchomości wynik brutto wyniósł 2,5 mln zł). Na dodatni wynik finansowy wpłynęły przede wszystkim odpisy aktualizacyjne dotyczące wartości nieruchomości posiadanych przez spółkę.