Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

List Przewodniczącego RN

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2017 dał wiele powodów do satysfakcji zarówno akcjonariuszom, jak również klientom i pracownikom mBanku. Bank z sukcesem wdrażał przyjętą w połowie 2016 roku strategię na lata 2016-2020 „mobilny Bank”. Realizowana przez Zarząd strategia koncentruje kierunki rozwoju Grupy mBanku wokół następujących priorytetów: myślenie klientem, mobilność oraz efektywność. Ważną rolę w realizacji strategicznych kierunków rozwoju ma „Strategia Empatii w mBanku – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”.

Podczas minionego roku Rada Nadzorcza, wzorem lat ubiegłych, wnikliwie obserwowała i analizowała sytuację finansową i rozwój biznesu w mBanku oraz pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem, uczestnicząc w konsultacjach dotyczących wszystkich istotnych aspektów działalności Banku. Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń. Podobnie jak w latach poprzednich, członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład stałych czterech Komisji: Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji, Komisji ds. Audytu, Komisji ds. Wynagrodzeń oraz Komisji ds. Ryzyka.

Rada Nadzorcza docenia osiągnięcia Zarządu Banku w realizacji przyjętych kierunków rozwoju Grupy mBanku. W sferze finansowej warto podkreślić następujące aspekty:

  • realizację w 2017 roku najwyższych w historii dochodów Grupy mBanku, sięgających 4,5 mld zł – o 3,7% wyższych niż w roku poprzednim, zaś w ujęciu porównywalnym, czyli po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w 2016 roku, wyższych o 10,0%;
  • utrzymanie wysokiej efektywności kosztowej, wyrażonej współczynnikiem koszty/dochody na poziomie 45,9%, przy kontynuacji prorozwojowych inwestycji;
  • utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego, znacznie powyżej średniej dla sektora bankowego, oraz
  • wypracowanie zysku netto przypadającego na akcjonariuszy mBanku na poziomie 1 092 mln zł, w warunkach porównywalnych o 6,0% wyższego niż przed rokiem.

W opinii Rady Nadzorczej wzrost dochodów, osiągnięty dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji, świadczy o silnych podstawach biznesu Grupy mBanku oraz stanowi pozytywny sygnał w kontekście perspektyw na przyszłe lata.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zmiany, jakie nastąpiły w 2017 roku w strukturze finansowania Grupy, w szczególności poprzez emisje listów zastawnych przez mBank Hipoteczny, emisję obligacji denominowanych we frankach szwajcarskich w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) oraz optymalizację bazy depozytowej. Pozycja kapitałowa Banku w 2017 roku uległa dalszemu wzmocnieniu, a wskaźniki adekwatności kapitałowej kształtują się zdecydowanie powyżej minimalnych wymogów kapitałowych.

Rada Nadzorcza przychyla się do opinii, że silną stroną mBanku jest jego baza klientowska. Pozyskiwanie perspektywicznych klientów decyduje o zdolności do organicznego wzrostu. W 2017 roku baza klientów Bankowości Detalicznej mBanku wzrosła o 291 tys., a liczba klientów korporacyjnych powiększyła się o ponad 1,1 tys.

Klienci detaliczni mBanku otrzymali w 2017 roku nową, bardziej funkcjonalną i wzbogaconą wersję aplikacji mobilnej, a klienci korporacyjni – nowy serwis bankowości internetowej CompanyNet.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną w Banku politykę działalności sponsoringowej, w tym wsparcie inicjatyw społecznych służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa. Rada Nadzorcza popiera również decyzję o obsłudze i wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W roku 2018 wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kończy się obecna kadencja Zarządu Banku, która rozpoczęła się 11 kwietnia 2013 roku. Z różnych przyczyn, od 2013 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu, w związku z czym na koniec kadencji zasiadają w nim trzy spośród siedmiu osób wybranych przed pięcioma laty. Chciałbym podkreślić, że wszystkie osoby, które pracowały w Zarządzie Banku przez ostatnie pięć lat, wniosły duży wkład w rozwój Grupy i umacnianie pozycji rynkowej mBanku. Rada Nadzorcza zawsze dokładała starań, by wybierani członkowie Zarządu mieli rozległą wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji. Cieszy nas, że dokonywaliśmy dobrych wyborów, tak by Bankiem zarządzał znakomity i zgrany zespół fachowców.

Na zakończenie, w związku z kończącą się obecną kadencją, chciałbym w imieniu całej Rady Nadzorczej złożyć podziękowania Zarządowi za konstruktywną i efektywną współpracę, a także Wam, drodzy Akcjonariusze, za okazywane zaufanie dla działalności mBanku. Serdecznie dziękuję również wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za osobiste zaangażowanie oraz wielki wkład w pracę Rady, a przyszłemu Zarządowi życzę dalszej owocnej współpracy z Radą Nadzorczą dla osiągnięcia wytyczonych celów.

Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej