Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Cel 3: Chcemy tworzyć wyjątkowy zespół…

Cel 3: Chcemy tworzyć wyjątkowy zespół, kompetencje i umiejętności. Dzielić się tym, co w nas najlepsze z innymi. Chcemy być unikalni.

 • Motywujemy zespół
 • Mamy kompleksowe podejście do polityki wynagrodzeń
 • Fundusz świadczeń pracowniczych i opieka medyczna
 • Zapewniamy możliwości rozwoju
 • Dni rozwoju
 • udział w różnorodnych działaniach  i programach rozwojowych
 • Dostęp do rozwojowych narzędzi mobilnych –Linkedin Learning , ect
 • Ocena pracownicza
 • Dbamy o work-life balance. Kluby mBanku
 • Rozwijamy potencjalnych pracowników. Nasze studia na Uniwersytecie Łódzkim, Program Rozwoju Młodych Talentów, Hack’n’go.
 • Tworzymy bezpieczne i komfortowe warunki pracy
 • Promujemy kulturę otwartości nastawioną na dzielenie się wiedzą
 • Wyróżniają nas ludzie. Doceniamy zaangażowanie i otwartość innowatorów
 • Zachęcamy do dzielenia się wiedzą

 

 • Szanujemy różnice, nie akceptujemy dyskryminacji

 

 • Zachęcamy do wolontariatu pracowniczego
 • Programy „Zróbmy razem coś dobrego” i „Biegnijmy razem dla innych”
Zapewniamy godziwe, pod każdym względem, warunki zatrudnienia.

Dokumentami, które regulują zatrudnianie i zarządzanie pracownikami  mBanku, są: „Regulamin pracy mBanku”, „Regulamin wynagradzania pracowników mBanku” oraz „Regulamin premiowania pracowników mBanku”. Uzupełniają je procedury selekcji i rekrutacji kandydatów, działania rozwojowe i proces oceny pracowników. Polityki i procedury przyjmowane są przez mBank, a następnie przez spółki zależne.

A. Jak motywujemy zespół?

Na system motywacyjny mBanku składa się polityka wynagradzania, jak i elementy niematerialne, w tym możliwości rozwoju zawodowego. Odgrywa  on kluczową rolę w kształtowaniu kultury korporacyjnej i buduje przewagę konkurencyjną poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie kompetentnych pracowników.

Mamy kompleksowe podejście do polityki wynagrodzeń

Polityka wynagradzania to podejście oparte o całościowe wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, należne prowizje, nagrody i premie. Wysokość części zmiennej uzależniamy od celów osiąganych przez całą organizację i poszczególnych pracowników. W poszczególnych spółkach Grupy oferujemy pracownikom bardzo zbliżony zakres benefitów pozapłacowych, m.in. współfinansowanie przez pracodawcę zainteresowanym prywatnej opieki medycznej oraz dostępu do obiektów sportowych. Pracownicy  mogą również przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie.

W 2017 roku w Grupie mBanku realizowane były programy motywacyjne dla członków zarządu mBanku i kluczowej kadry Grupy mBanku:

Fundusz świadczeń pracowniczych i opieka medyczna

Z funduszu mogą skorzystać zatrudnieni na czas próbny, określony, czas zastępstwa, praktykanci i stażyści. Jego zadania to:

 • Wsparcie obecnych i emerytowanych pracowników, dla których mBank był ostatnim pracodawcą. Pomoc dostępna jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. choroba, dotyczy to też ich najbliższych).
 • W uzasadnionych przypadkach – finansowanie okresowej opieki zdrowotnej (abonament medyczny) emerytowanym pracownikom.
 • Udzielanie pracowniczych pożyczek remontowych, dofinansowanie wypoczynku pracowników oraz działalności sportowo-rekreacyjnej lub kulturalno-oświatowej.

Ze świadczeń funduszu mogą skorzystać wszyscy pracownicy etatowi. Są one wypłacane w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu. Również opieka medyczna przysługuje wszystkim pracownikom etatowym – pracownicy zatrudnieni poniżej 0,5 etatu mają w ofercie pakiet o niższym zakresie usług.

B. Zapewniamy możliwości rozwoju

Chcemy wspierać naszych pracowników w rozwoju kompetencji zawodowych i pozazawodowych. Dlatego oferujemy im wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia oraz programy, które rozwijają ich umiejętności i kompetencje , przyczyniają się do wzrostu wiedzy specjalistycznej . Ponadto, wspieramy ich w działalności społecznej i realizowaniu pasji.

Dbamy o przyjazne wprowadzenie w firmę nowo zatrudnionych. Przechodzą oni szkolenie wprowadzające, podczas którego mogą zapoznać się z procedurami, produktami, historią i funkcjonowaniem banku. Jeszcze przed przyjściem do organizacji przyszły pracownik otrzymuje niezbędne informacje o firmie, wskazówki jak przygotować się na pierwszy dzień pracy, może także odbyć wirtualną wycieczkę po głównej siedzibie w Warszawie i Łodzi. Równolegle przed pierwszym dniem pracy powiadomienia otrzymuje menedżer przyszłego pracownika, tak by być przygotowanym razem z zespołem na przyjęcie nowego członka zespołu. Prowadzimy różnorodne warsztaty, które pomagają optymalizować pracę zespołów i współdziałanie ich członków. Prowadzimy warsztaty wyjazdowe off-site, których celem jest usprawnienie komunikacji i budowanie kultury organizacji.

 • Kierujemy pracowników na szkolenia specjalistyczne, kursy i egzaminy certyfikowane (np. ACCA, CFA, CIA, egzaminy maklerskie), studia podyplomowe, studia MBA, aplikacje radcowskie,
 • Oferujemy działania z zakresu coachingu i mentoringu
 • Prowadzimy wewnętrzne konsultacje rozwojowe  i rekrutacyjne
 • Dzielimy się wiedzą przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi.

DOBRA PRAKTYKA:

Dni rozwoju

Ich celem jest inspirowanie pracowników do rozwoju. W wydarzeniu , które odbyło się w październiku 2017 roku zaproponowaliśmy ponad 60 różnego rodzaju aktywności – spotkań, warsztatów, konsultacji, webinarów, sesji zdjęciowych, gier, które odbywały się w tym samym czasie w Warszawie i Łodzi. We wszystkich aktywnościach wzięło udział ponad 750 pracowników. Dodatkowo 1 tys. osób skorzystało z narzędzi mobilnych, które wspierają rozwój – LinkedIn Learning, HBRP, eTUTOR, COFFEE NOIR, Legimi czy Nasbi.

Ocena pracownicza

W Grupie funkcjonuje system planowania i oceny, który jest elementem MbO (Management by Objectives, czyli zarządzanie przez cele). MbO zakłada, że do najcenniejszych zasobów firmy, które decydują o jego wynikach, należy motywacja, inicjatywa i aktywność pracowników. Wiemy, że wspólna praca podnosi poziom zaangażowania. Dlatego menedżerowie i pracownicy wspólnie określają i negocjują cele, mierniki pożądanych rezultatów oraz wspólnie oceniają ich realizację. W kontekście ich realizacji corocznie, podczas indywidualnej rozmowy z menedżerem, oceniany jest pracownik. Otrzymuje on od niego informację zwrotną o efektach swojej pracy i sposobie realizacji zadań, doceniane są wtedy jego mocne strony i identyfikowane obszary do rozwoju. Ocena  obejmuje też postawy i zachowania pracowników, zdefiniowane w Modelu wartości i zachowań Grupy mBanku.

Dbamy o work-life balance

Oferujemy pracownikom mobilne i elastyczne miejsce pracy, które tworzą następujące rozwiązania:

 • Elastyczne godziny pracy. Pracownicy mogą zaczynać dzień pracy o stałej, wybranej porze, między 7.00 a 9.00.
 • Przerwa lunchowa. Pracownicy mogą skorzystać z dobrowolnej, niewliczanej do czasu pracy przerwy na lunch lub załatwienie spraw osobistych.
 • Elastyczne systemy czasu pracy. Umożliwiamy pracownikom dostosowanie rytmu ich pracy do natężenia zadań i ich potrzeb poprzez równoważny system czasu pracy. Pracownicy mogą pracować dłużej, gdy obowiązków jest więcej, a innego dnia skrócić czas pracy (lub wykorzystać go jako dzień wolny).
 • Dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Zapewniamy pracownikom-rodzicom dodatkowe 2 dni wolne od pracy.
 • Telepraca. Pracownicy mogą regularnie pracować w domu przez dwa wybrane przez siebie dni tygodnia.
 • Home office. W 2017 roku wprowadziliśmy dla pracowników możliwość pracy zdalnej, tzw. home office. Pracownicy mogą przez 5 dni w miesiącu pracować w miejscu innym niż biuro.

Kluby mBanku. Pasje i zainteresowania, które pomagamy pracownikom rozwijać, pozwalają im zachowywać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Od lat proponujemy im rozwiązania, które ich do tego motywują. Blisko 20 lat temu zapoczątkowaliśmy działalność Klubów mBanku. Inicjatywa ta ciągle się rozwija i skupia zainteresowanych wokół takich pasji jak narciarstwo, tenis, triatlon, siatkówka, gotowanie, gry planszowe, wędkarstwo i wiele innych. Członkowie klubów włączają się coraz częściej w działalność filantropijną, np. biegi charytatywne.

Rozwijamy potencjalnych pracowników

DOBRA PRAKTYKA:

Bankowe Talenty 2017

Kampania Bankowe Talenty to część Programu Rozwoju Młodych Talentów. Odbywa się ona wielokanałowo: offline, jak i online, i promuje nasze rotacyjne staże i praktyki podczas dni kariery i talentów na różnych uczelniach w Polsce. W 2017 roku jej hasłem było „Odkryj w sobie kolory mBanku”, a jej skuteczność potwierdza 1300 nadesłanych do nas CV.

DOBRA PRAKTYKA:

W Programie Rozwoju Młodych Talentów każdy uczestnik otrzymuje opiekuna merytorycznego i opiekuna HR. Staż odbywa się w kilku obszarach firmy, trwa 6-12 miesięcy i ma wymiar pełnego etatu, z kolei praktyka odbywa się w jednym obszarze, trwa 3-12 miesięcy i ma wymiar od ½ do 1 etatu. Stażystów i praktykantów zatrudniamy na podstawie umowy o pracę. Przysługują im benefity pracownicze. W 2017 roku przyjęliśmy 31 stażystów i 97 praktykantów, a po programie zatrudniliśmy 18 stażystów i 35 praktykantów na innych stanowiskach w Grupie mBanku.

DOBRA PRAKTYKA:

Nasz hackaton. Szukamy pasjonatów programowania

Jesteśmy jednym z największych software house’ów w Polsce. Zdecydowaliśmy się wykorzystać nasz potencjał, organizując charytatywny hackhaton Hack’n’go. Przyjął on formę weekendowego maratonu dla programistów, którzy zaprogramowali aplikacje dla wielu fundacji oraz stowarzyszeń. Dla mBanku była to okazja na odnalezienie pasjonatów programowania i zapoznania ich z naszą marką.

Tworzymy bezpieczne i komfortowe warunki pracy

Przez zapewnianie pracownikom możliwości rozwoju rozumiemy też tworzenie bezpiecznego i wygodnego środowiska pracy. Nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim zatrudnionym (100%) w mBanku czuwa Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na jej czele stoi Dyrektor Banku ds. Operacji i IT, a w jej skład wchodzą przedstawiciele kilku departamentów banku oraz lekarz medycyny pracy. Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym zarządu. Do zadań Komisji należy m.in. przegląd warunków pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych, okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.

10 oddziałów mBanku wyposażonych jest w defibrylatory. Przeprowadziliśmy też szkolenia z pierwszej pomocy.

C. Promujemy kulturę otwartości nastawioną na dzielenie się wiedzą

Kultura otwartości wynika z naszych wartości – zaangażowania, upraszczania, myślenia klientem. Jej umacnianiu służą wewnętrzne programy skierowane do pracowników. Nasi pracownicy dzielą się swoją wiedzą ze studentami uczelni wyższej w Łodzi.

Doceniamy zaangażowanie i otwartość innowatorów

Od lat realizujemy program „Wyróżniają nas ludzie”. Doceniani w programie pracownicy i pracowniczki wyróżniają się:

 • profesjonalizmem w działaniu,
 • nastawieniem na współpracę,
 • otwartą komunikacją.

Program umożliwia nagradzanie i promowanie pracowników, którzy swoimi działaniami i postawą reprezentują wartości mBanku, a myśleniem i pomysłami wyprzedzają teraźniejszość. To pracownicy o ponadprzeciętnym zaangażowaniu, które wykracza poza podstawowy zakres obowiązków lub tacy, którzy przyczyniają się do wdrażania nowatorskich rozwiązań. Program „Wyróżniają nas ludzie” został stworzony właśnie po to, aby ich dostrzec i odnaleźć w gronie 6000 pracowników mBanku, a także docenić. Obejmuje pracowników z Polski, Czech i Słowacji.

Nominacje pracowników do programu zgłaszane są raz w roku. Nominować  osoby może każdy pracownik, w siedmiu kategoriach indywidualnych i zespołowych – Menedżer, Debiutant, Zespół Wsparcia, Innowacja, Produkt, Transakcja i Top Współpracownik. Wszyscy pracownicy mogą następnie głosować na nominowanych. Kandydatów ocenia też komisja programu, która składa się z przedstawicieli wszystkich obszarów działalności mBanku oraz laureatów poprzednich edycji.

Laureaci obejmowani są szczególnymi działaniami rozwojowymi, ustalanymi odrębnie dla każdej edycji. W 2017 roku wyróżnieni wzięli udział w wyjazdach szkoleniowo-motywacyjnych do Indii, których tematem przewodnim była empatia i rozwijanie umiejętności z jej obszaru.

Zachęcamy do dzielenia się wiedzą

Ciekawym elementem towarzyszącym badaniu zaangażowania i satysfakcji pracowników jest możliwość przekazania przez nich pomysłu na usprawnienie pracy lub innej anonimowej informacji zwrotnej jednostkom organizacyjnym, z którymi współpracuje. Staramy się zachęcać pracowników do dzielenia się opiniami, pomysłami i wiedzą, czego wyrazem jest projekt „Dzielenia się wiedzą”.

D. Szanujemy różnice, nie akceptujemy dyskryminacji

Tworzymy przyjazne, niedyskryminujące środowisko pracy.

Obszarem do rozwoju dla spółek Grupy jest:

 • Promowanie korzystania z urlopów ojcowskich przez pracowników. Wzmacnia to równość kobiet i mężczyzn w środowisku pracy, może potencjalnie niwelować różnice w wynagrodzeniach między nimi, przyczyniając się do rozwiązania ważnego problemu społecznego. Pod koniec 2017 roku na 347 osób,  na urlopie macierzyńskim/ojcowskim, było tylko 2 mężczyzn.
 • Zwiększenie udziału kobiet w organach zarządczych i nadzorczych.
 • Dalsze niwelowanie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Gender pay gap w spółkach Grupy mBanku spada z roku na roku, a najbardziej równościowe pod względem zarobków są spółki mBank S.A., mLeasing i mFinanse.

E. Zachęcamy do wolontariatu pracowniczego

DOBRA PRAKTYKA:

Program „Zróbmy razem coś dobrego” realizujemy w mBanku w formie konkursu grantowego od 2009 roku. Trzy razy w roku pracownicy mogą zgłaszać swoje propozycje działań wolontariackich i uzyskać na nie do 2,5 tys. zł grantu. Dofinansowano już ponad 100 inicjatyw, w tym 4 w 2017 roku, w które zaangażowało się 19 wolontariuszy.

DOBRA PRAKTYKA:

„Biegnijmy razem dla innych”

W mBanku realizujemy też program wolontariatu sportowego „Biegnijmy razem dla innych”. Członkowie sekcji biegowej mBanku uczestniczą w oficjalnych biegach i maratonach, a mFundacja przelicza wybiegane przez nich kilometry na złotówki i przekazuje wsparcie finansowe na wskazany przez biegaczy cel charytatywny. W 2017 roku wolontariusze przekazali środki pozyskane programu  na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.