Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Konsolidacja ostrożnościowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”), mBank jest istotną jednostką zależną unijnej instytucji dominującej, sporządzającą skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe w celu wypełnienia wymagań opisanych w MSR 1.135 „Prezentacja sprawozdań finansowych”.

Poniżej przedstawiono informacje finansowe, nie stanowiące miar regulowanych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).

Grupę Kapitałową mBanku S.A. („Grupa”) stanowią podmioty określone zgodnie z zasadami konsolidacji ostrożnościowej zawartymi w Rozporządzeniu CRR.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych

Skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe Grupy sporządzone zgodnie z zasadami konsolidacji ostrożnościowej określonymi w Rozporządzeniu CRR („skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe”) sporządzono za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Wykazany w skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych skonsolidowany zysk z bieżącego okresu może być zaliczony do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier 1 w kalkulacji skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, skonsolidowanego współczynnika kapitału Tier 1 oraz skonsolidowanego łącznego współczynnika kapitałowego po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

Podczas sporządzania skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych Grupy zostały zastosowane te same zasady (polityki) rachunkowości, które zostały zastosowane podczas sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2017 rok, sporządzonego zgodnie z MSSF, za wyjątkiem zasad konsolidacji przedstawionych poniżej.

Nazwa spółki 31.12.2017 31.12.2016
Udział w liczbie głosów
(bezpośrednio i pośrednio)
Metoda konsolidacji Udział w liczbie głosów
(bezpośrednio i pośrednio)
Metoda konsolidacji
mFinanse S.A. 100% pełna 100% pełna
mBank Hipoteczny S.A. 100% pełna 100% pełna
mCentrum Operacji Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
mFaktoring S.A. 100% pełna 100% pełna
mLeasing Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
Tele-Tech Investment Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 98,04% pełna
mFinance France S.A. 99,998% pełna 99,998% pełna

Począwszy od czerwca 2017 roku Grupa rozpoczęła konsolidację Funduszu Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Informacje dotyczące Funduszu zostały umieszczone w Nocie 1.

Spółki Dom Maklerski mBanku S.A. oraz mWealth Management S.A. były konsolidowane do dnia ich podziału, który nastąpił w dniu 20 maja 2016 roku. Szczegółowe zasady podziału tych spółek zostały opisane w Nocie 1 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2016 rok, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2017 roku.

Zakresem konsolidacji ostrożnościowej objęte są jednostki zdefiniowane w Rozporządzeniu CRR – jako instytucje, instytucje finansowe lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych będące jednostkami zależnymi lub przedsiębiorstwami, w kapitale których utrzymywany jest udział kapitałowy, poza jednostkami, w których łączna kwota aktywów i pozycji pozabilansowych jest niższa od mniejszej z następujących dwóch kwot:

  1. 10 mln EUR;
  2. 1% łącznej kwoty aktywów oraz pozycji pozabilansowych jednostki dominującej lub przedsiębiorstwa posiadającego udział kapitałowy.

Skonsolidowane dane finansowe łączą pozycje aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów jednostki dominującej i jednostek zależnych wyłączając wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej. Stąd powstaje wartość firmy. Jeżeli wartość firmy jest ujemna, ujmuje się ją bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata i każdy składnik pozostałych całkowitych dochodów jest przypisywany do właścicieli Grupy oraz do udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy w rezultacie udziały niekontrolujące przybierają wartość ujemną. Jeżeli Grupa utraci kontrolę nad jednostką zależną, to rozlicza wszelkie kwoty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach związane z tą jednostką zależną na takich zasadach, jakie byłyby wymagane w przypadku, gdy Grupa bezpośrednio zbyła odnośne aktywa lub zobowiązania.

Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

Skonsolidowany ostrożnościowo rachunek zysków i strat

Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przychody z tytułu odsetek 4 051 986 3 872 570
Koszty odsetek (915 789) (1 039 997)
Wynik z tytułu odsetek 3 136 197 2 832 573
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1695 673 1 550 843
Koszty z tytułu opłat i prowizji (667 140) (643 864)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 992 533 906 979
Przychody z tytułu dywidend 25 354 35 921
Wynik na działalności handlowej w tym: 294 063 244 636
Wynik z pozycji wymiany 289 112 270 451
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 4 951 (25 815)
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: (45 185) 241 026
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 9 982 261 487
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (55 167) (20 461)
Pozostałe przychody operacyjne 177 902 120 888
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (507 721) (365 394)
Ogólne koszty administracyjne (1 811 970) (1 728 033)
Amortyzacja (224 062) (223 338)
Pozostałe koszty operacyjne (142 257) (106 077)
Wynik działalności operacyjnej 1 894 854 1 959 181
Podatki od pozycji bilansowych Grupy (375 256) (328 939)
Zysk brutto 1 519 598 1 603 242
Podatek dochodowy (428 097) (410 960)
Zysk netto 1 091 501 1 219 282
Zysk netto przypadający na:
– akcjonariuszy mBanku S.A. 1 091 503 1 219 282
– udziały niekontrolujące (29)

Skonsolidowane ostrożnościowo sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016
Kasa, operacje z bankiem centralnym 7 384 869 9 164 281
Należności od banków 1 707 518 3 082 040
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 525 382 3 800 634
Pochodne instrumenty finansowe 1 236 303 1 808 847
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 84 507 454 81 787 015
Inwestycyjne papiery wartościowe 32 235 490 31 617 735
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 28 680
Wartości niematerialne 710 642 582 663
Rzeczowe aktywa trwałe 758 735 752 910
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 9 688 1 314
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 629 250 540 392
Inne aktywa 719 405 554 962
AKTYWA RAZEM 131 453 416 133 692 793
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
Z o b o w i ą z a n i a
Zobowiązania wobec banku centralnego
Zobowiązania wobec innych banków 5 073 351 8 486 752
Pochodne instrumenty finansowe 1 095 365 1 599 265
Zobowiązania wobec klientów 91 526 016 91 462 396
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14 322 852 12 660 388
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 44 854 116 871
Pozostałe zobowiązania 2 570 538 2 111 223
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 179 685 104 878
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 81 1 208
Rezerwy 190 975 182 707
Zobowiązania podporządkowane 2 158 143 3 943 349
Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 117 161 860 120 669 037
K a p i t a ł y
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 14 289 370 13 023 756
Kapitał podstawowy: 3 564 176 3 551 096
– Zarejestrowany kapitał akcyjny 169 248 169 121
– Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 3 394 928 3 381 975
Zyski zatrzymane 10 574 294 9 486 979
– Wynik finansowy z lat ubiegłych 9 482 764 8 267 697
– Wynik roku bieżącego 1 091 530 1 219 282
Inne pozycje kapitału własnego 150 900 (14 319)
Udziały niekontrolujące 2 186
K a p i t a ł y r a z e m 14 291 556 13 023 756
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 131 453 416 133 692 793