Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzenie

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest warunkiem koniecznym efektywnego i bezpiecznego rozwoju Banku i Grupy. Grupa mBanku zarządza wszystkimi istotnymi rodzajami ryzyka, wynikającymi z realizacji przyjętej strategii działania, w oparciu o wymagania nadzorcze oraz najlepsze praktyki rynkowe.
Dynamiczne zmiany środowiska, w jakim funkcjonuje Grupa, zarówno w sferze technologicznej, jak i regulacyjnej, wymagają coraz większej, wszechstronnej wiedzy oraz stałego doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem. Dlatego Grupa mBanku stosuje oraz rozwija innowacyjne metody i narzędzia służące identyfikacji, pomiarowi i kontroli ryzyka. Fundamentem profesjonalnego zarządzania ryzykiem w Grupie są kompetentni pracownicy nieustannie doskonalący wiedzę i umiejętności. Grupa wspiera rozwój pracowników oraz wzmacnia kulturę współpracy i dzielenia się wiedzą.

Lidia Jabłonowska-Luba
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem

Odpowiedzialny rozwój Grupy mBanku nie byłby możliwy bez wielowymiarowego procesu kontroli i zarządzania ryzykiem, który stale udoskonalamy i usprawniamy. Dbamy przy tym o realizację obowiązującej strategii, opierającej się na trzech filarach: koncentracji na kliencie, rozwoju przewag konkurencyjnych w sferze mobilnej oraz regularnej poprawie efektywności.

  • Powołanie Komitetu Bankowości Inwestycyjnej (KBI). Komitet jest w szczególności odpowiedzialny za sprawowanie kontroli i zarządzanie ryzykiem (m.in. rynkowym, kredytowym, reputacyjnym i operacyjnym) transakcji Biura Maklerskiego oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji tych transakcji.
  • Kontynuowanie projektu wdrożeniowego MSSF 9. Standard MSSF 9 obowiązuje od stycznia 2018 roku. Grupa mBanku zakończyła kluczowe prace projektowe obejmujące wdrożenie wszystkich krytycznych baz danych oraz kalkulatorów w zakresie niezbędnym do stosowania nowego standardu od 1 stycznia 2018 roku. Projekt będzie kontynuowany w roku 2018 w zakresie pozostałych zmian i dostosowań w systemach IT.
  • Zdefiniowanie apetytu na ryzyko w kolejnym horyzoncie planistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem 2018 roku. W procesie formułowania apetytu na ryzyko mBank uwzględnił między innymi wnioski z przeprowadzonych analiz i dyskusji dotyczących potencjalnego wpływu na Grupę szeregu kwestii wskazanych w trakcie wewnętrznego dialogu przeprowadzonego wśród kadry zarządzającej, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu ryzyk niefinansowych.
  • Zaktualizowanie Księgi Limitów oraz ustalenie wartości limitów na 2018 rok. W ramach limitów płynnościowych wprowadzono limity na nowe miary LAB (które zastąpiły wcześniej stosowane miary ANL).
  • Dokonanie cyklicznego przeglądu i aktualizacji Strategii Zarządzania Ryzykiem Grupy mBanku oraz pozostałych strategii dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, to jest ryzykiem kredytowym w obszarach detalicznym i korporacyjnym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem płynności, ryzykiem operacyjnym i ryzykiem reputacji.
  • Wdrożenie Strategii Zarządzania Ryzykiem Koncentracji w Grupie mBanku. Strategia, określająca ramowe zasady procesu zarządzania ryzykiem koncentracji z wykorzystaniem funkcjonującego systemu limitów oraz przeprowadzanych testów warunków skrajnych, została zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.
  • Dokonanie przeglądów procesów: oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (ICAAP) oraz oceny adekwatności zasobów płynności (ILAAP). Wnioski z przeglądów procesów zostały przedstawione Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku.
  • Przeprowadzenie procesu okresowej inwentaryzacji ryzyka, w wyniku której zaktualizowano Katalog Ryzyka Grupy mBanku. Proces został przeprowadzony zgodnie ze zmodyfikowanymi (w wyniku przeglądu ICAAP) zasadami. Kluczowa zmiana polegała na uwzględnieniu w Katalogu wszystkich rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w działalności Grupy (wcześniej Katalog zawierał listę ryzyk istotnych).
  • Kontynuacja wdrażania programu stałego zwiększania efektywności pracy opartego na zasadach Lean Management. Przy wykorzystaniu filozofii i narzędzi lean, kolejne procesy w obszarze zarządzania ryzykiem są przeglądane i usprawniane. Celem programu jest umożliwienie absorbcji rosnącej liczby zadań wynikających z rozwoju biznesu i ze zwiększających się wymagań regulacyjnych, bez konieczności znacznego powiększania zasobów oraz realokacja zasobów z usprawnionych obszarów operacyjnych do obszarów, w których konieczne jest zwiększenie zasobów w związku z realizowanymi projektami lub zwiększającym się zakresem zadań.