Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2017 r. 169 121 3 381 975 4 944 689 97 887 1 131 453 3 312 950 (6 004) (3 068) (1 545) (3 702) 13 023 756 27 405 13 051 161
Dochody całkowite razem 16 1 091 530 477 171 461 (3 653) (3 066) 1 256 749 3 540 1 260 289
Dywidendy wypłacone 44 (5 486) (5 486)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka 22 300 (22 300)
Transfer na kapitał zapasowy 2 782 628 (2 782 628)
Emisja akcji 40 127 127 127
Zmiana zakresu konsolidacji/zwiększenie udziału w konsolidowanej spółce (23 273) (23 273)
Pozostałe zmiany 38 38 38
Program opcji pracowniczych 4146 12 953 (4 253) 8 700 8 700
– wartość usług świadczonych przez pracowników 8 700 8 700 8 700
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych 12 953 (12 953)
Stan na 31
grudnia 2017 r.
169 248 3 394 928 7 727 317 93 634 1 153 753 508 060 1 091 530 (5 527) 168 393 (5 198) (6 768) 14 289 370 2 186 14 291 556

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2016 r. 168 956 3 366 802 4 883 602 103 972 1 095 453 2 190 755 (6 426) 442 354 859 (3 981) 12 242 346 32 618 12 274 964
Dochody całkowite razem 16 1 219 282 422 (445 422) (2 404) 279 772 157 2 942 775 099
Dywidendy wypłacone (8 155) (8 155)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka 36 000 (36 000)
Transfer na kapitał zapasowy 61 087 (61 087)
Emisja akcji 40 165 165 165
Program opcji pracowniczych 41,46 15 173 (6 085) 9 088 9 088
– wartość usług świadczonych przez pracowników 9 088 9 088 9 088
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych 15 173 (15 173)
Stan na 31 grudnia 2016 r. 169 121 3 381 975 4 944 689 97 887 1 131 453 2 093 668 1 219 282 (6 004) (3 068) (1 545) (3 702) 13 023 756 27 405 13 051 161