Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Nota Rok kończący się 31 grudnia
2017 2016
Przychody z tytułu odsetek 6 4 052 074 3 872 855
Koszty odsetek 6 (916 414) (1 040 012)
Wynik z tytułu odsetek 3 135 660 2 832 843
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 659 673 1 550 843
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (667 515) (644 398)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 992 158 906 445
Przychody z tytułu dywidend 8 3 428 3 327
Wynik na działalności handlowej 9 294 063 244 631
Wynik z pozycji wymiany 289 112 270 451
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz
na rachunkowości zabezpieczeń
4 951 (25 820)
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz
inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym:
23 (3 937) 261 281
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 9 982 261 482
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (13 919) (201)
Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia (107)
Pozostałe przychody operacyjne 10 242 360 243 749
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 13 (507 721) (365 394)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 818 949) (1 739 643)
Amortyzacja 26, 27 (224 219) (223 641)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (210 171) (196 815)
Wynik działalności operacyjnej 1 902 672 1 966 676
Podatki od pozycji bilansowych Grupy (375 256) (328 939)
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą
praw własności
486
Zysk brutto 1 527 902 1 637 737
Podatek dochodowy 14 (432 832) (415 513)
Zysk netto 1 095 070 1 222 224
Zysk netto przypadający na:
– akcjonariuszy mBanku S.A. 1 091 530 1 219 282
– udziały niekontrolujące 3 540 2 942
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 091 530 1 219 282
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 42 290 313 42 252 790
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 25,81 28,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 42 313 383 42 280 286
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 25,80 28,84