Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Koszty działalności Grupy

W 2017 roku koszty działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniosły 2 043,2 mln zł, co oznacza wzrost o 4,1% w porównaniu do 2016 roku. Wzrost kosztów był spowodowany głównie wyższymi kosztami rzeczowymi oraz wyższą składką na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

mln zł 2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Koszty pracownicze -876,7 -902,9 -26,2 3,0%
Koszty rzeczowe -671,3 -705,2 -33,9 5,0%
Podatki i opłaty -22,8 -23,2 -0,3 1,5%
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny -161,7 -180,1 -18,3 11,3%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -7,0 -7,6 -0,6 8,4%
Amortyzacja -223,6 -224,2 -0,6 0,3%
Koszty działalności Grupy mBanku -1 963,30 -2 043,20 -79,9 4,1%
Wskaźnik Koszty/dochody 45,70% 45,90%
Zatrudnienie (w etatach) 6 528 6 455 -73 -1,1%

W 2017 roku koszty pracownicze były wyższe o 26,2 mln zł, tj. o 3,0%. Zmiana ta wynika z wyższych kosztów wynagrodzeń. Liczba etatów spadła o 73, do 6 455 na koniec roku.

Koszty rzeczowe wzrosły w omawianym okresie o 33,9 mln zł, tj. o 5,0%. W 2017 roku Grupa mBanku odnotowała wyższe koszty rzeczowe w obszarze logistyki, a także usług konsultingowych, co było związane z prowadzonymi w banku projektami strategicznymi i regulacyjnymi.

Składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) była wyższa w Grupie mBanku o 18,3 mln zł w stosunku do 2016 roku w związku ze zmianą sposobu wyliczania składek na system gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji.

Amortyzacja pozostała na stabilnym poziomie w stosunku do 2016 roku.

W efekcie zmian w przychodach i kosztach, wskaźnik kosztów do dochodów nie zmienił się znacząco w porównaniu do poprzedniego roku i wyniósł 45,9% (45,7% w 2016 roku).