Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Nota Rok kończący się 31 grudnia
2017 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2 855 235) 8 357 693
Zysk przed opodatkowaniem 1 527 902 1 637 737
Korekty: (4 383 137) 6 719 956
Zapłacony podatek dochodowy (483 188) (416 779)
Amortyzacja 26,27 270 478 271 842
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej (1 209 870) 584 302
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (14 178) (267 540)
Utrata wartości inwestycyjnych papierów wartościowych 20 004 8 119
Dywidendy otrzymane 8 (3 428) (3 327)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (4 052 074) (3 872 855)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 916 414 1 040 012
Odsetki otrzymane 4 404 460 4 049 089
Odsetki zapłacone (669 188) (889 430)
Zmiana stanu należności od banków 248 238 599 990
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 924 81 036
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 168 558 52 747
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom (2 894 089) (3 383 556)
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych (870 118) (848 593)
Zmiana stanu pozostałych aktywów 91 435 66 124
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 111 370 (1 186 922)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów (12 486) 9 705 480
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (814 707) 915 213
Zmiana stanu rezerw 8 221 (42 662)
Zmiana stanu innych zobowiązań 398 087 401 873
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 855 235) 8 357 693 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (409 411) (136 968)
Wpływy z działalności inwestycyjnej 77 082 238 972
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych 32 863 2 300
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 791 34 313
Dywidendy otrzymane 8 3 428 3 327
Inne wpływy inwestycyjne 199 032
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 486 493 375 940
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 25 156 310
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 461 337 375 630
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (409 411) (136 968)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 871 459) 135 319
Wpływy z działalności finansowej 3 246 814 4 037 491
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków 570 635
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów 422 466 439 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 824 221 3 020 191
Z tytułu emisji akcji zwykłych 127 165
Inne wpływy finansowe 7 500
Wydatki z tytułu działalności finansowej 5 118 273 3 902 172
Spłaty kredytów i pożyczek od banków 2 711 025 3 290 384
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów 223 612 12 844
Wykup dłużnych papierów wartościowych 442 381 450 000
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 32 1 611 840
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 579 653
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 486 8 155
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków i od pożyczek podporządkowanych 123 350 140 136
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 871 459) 135 319
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C) (5 136 105) 8 356 044
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (39 684) (12 377)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 15 000 049 6 656 382
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 45 9 824 260 15 000 049