Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bankowość Detaliczna

Udział Bankowości Detalicznej w wyniku Grupy spadł nieznacznie w 2017 roku do 60,6%, wobec 62,5% w roku 2016.

Na spadek wpłynęły głównie wyższe koszty administracyjne i odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz wyższy podatek od pozycji bilansowych Grupy. Dochody segmentu wzrosły o 3,1% rok do roku (przy czym dochody podstawowe o 13,8%). Zysk brutto wyniósł 925,2 mln zł, co oznacza spadek o 9,6% w porównaniu do 2016 roku.

Na osiągnięty wynik wpłynął wzrost kosztów działania i amortyzacji (+9,3%), wyższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (+20,3%), związany ze zmianą struktury portfela kredytów detalicznych i wzrostem wolumenu kredytów niehipotecznych, oraz podatek od wartości bilansowych Grupy w wysokości 195,8 mln zł.

Kluczowe dane finansowe na koniec 2017 roku:

60,6 %
Udział w zysku brutto
925,2 mln zł
Wynik brutto
2 675,9 mln zł
Dochody

Kluczowe dane biznesowe:

W tys. 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba klientów * 4 229 4 551 4 663 5 052 5 342
Liczba oddziałów (szt.) 261 281 302 316 333
Kredyty dla klientów detalicznych, w tym: 38 308 41 560 46 259 48 950 48 143
Kredyty hipoteczne** 28 693 30 514 34 184 35 369 32 593
Kredyty niehipoteczne** 9 615 11 046 12 074 13 581 15 550
Depozyty klientów detalicznych 34 203 39 285 46 117 53 495 55 694
Najważniejsze osiągnięcia
  • Wzrost dochodów z działalności podstawowej o 13,8% rok do roku.
  • Sprzedaż kredytów niehipotecznych wyższa o 16,0% w porównaniu do poprzedniego roku, na poziomie 7,1 mld zł.
  • Sprzedaż kredytów hipotecznych wyższa o 19,1% w porównaniu do poprzedniego roku, na poziomie prawie 3,4 mld zł.
  • Wzrost liczby klientów o prawie 291 tys. w ciągu roku.
  • Wzrost udziału klientów logujących się do rachunku przez urządzenia mobilne do 55% na koniec 2017 roku w porównaniu do 37% rok wcześniej.
  • Wzrost wolumenu depozytów detalicznych o 4,1% w 2017 roku, głównie środków na rachunkach bieżących (+14,9% rok do roku).
  • Wzrost wartości zakupów kartami płatniczymi mBanku o 20,3%; wzrost liczby transakcji o 23,8% rok do roku.
  • Udostępnienie klientom mBanku nowej odsłony aplikacji mobilnej.

* Liczba klientów detalicznych w 2017 roku została skorygowana w związku z obligatoryjnym zamknięciem nieaktywnych kont oraz wyłączeniem pełnomocników mikrofirm, nieposiadających indywidualnie produktów Banku (odpowiednie korekty wprowadzono również dla danych za 2016 i 2015 rok).

** Dane dotyczące kredytów hipotecznych i niehipotecznych na podstawie skonsolidowanych danych finansowych.

Wyniki finansowe segmentu Bankowości Detalicznej

mln zł 2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Wynik z tytułu odsetek 1 762,4 2 013,1 250,7 14,2%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 517,7 582,3 64,7 12,5%
Przychody z tytułu dywidend 0,0 0,0 0,0
Wynik na działalności handlowej 100,3 114,2 13,9 13,9%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone
230,5 0,0 -230,5
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych -14,8 -33,7 -18,9 127,3%
Dochody łącznie 2 596,0 2 675,9 79,9 3,1%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -284,9 -342,6 -57,7 20,3%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -1 108,6 -1 212,2 -103,6 9,3%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -178,5 -195,8 -17,3 9,7%
Zysk brutto Bankowości Detalicznej 1 023,9 925,2 -98,7 -9,6%

Działalność w obszarze segmentu Bankowości Detalicznej (Bank)

tys. 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Zmiana roczna
Liczba klientów detalicznych* 4 663,2 5 051,5 5 342,3 5,8%
Polska 3 866,3 4 182,5 4 437,0 6,1%
Oddziały zagraniczne 796,9 869,0 905,3 4,2%
Czechy 556,9 612,3 633,6 3,5%
Słowacja 240,0 256,7 271,8 5,9%
mln zł
Kredyty klientów detalicznych, w tym: 46 168,7 48 926,1 48 122,1 -1,6%
Polska 42 344,7 44 646,4 43 703,1 -2,1%
Kredyty hipoteczne 33 473,4 34 112,7 31 294,8 -8,3%
Kredyty niehipoteczne 8 871,3 10 533,7 12 408,3 17,8%
Oddziały zagraniczne 3 824,0 4 279,7 4 419,0 3,3%
Czechy 2 899,6 3 310,9 3 585,3 8,3%
Słowacja 924,4 968,8 833,7 -13,9%
Depozyty klientów detalicznych, w tym: 45 645,4 53 662,8 55 749,8 3,9%
Polska 39 273,6 45 727,6 46 876,5 2,5%
Oddziały zagraniczne 6 371,8 7 935,2 8 873,3 11,8%
Czechy 4 488,0 5 630,5 6 346,0 12,7%
Słowacja 1 883,7 2 304,7 2 527,3 9,7%
Fundusze inwestycyjne (Polska) 5 736,2 5 972,3 7 481,0 25,3%
tys.
Karty kredytowe 332,4 340,3 362,8 6,6%
Polska 303,6 309,4 325,9 5,3%
Oddziały zagraniczne 28,8 30,9 36,8 19,4%
Karty debetowe 3 242,7 3 438,4 3 713,0 8,0%
Polska 2 701,0 2 876,0 3 138,1 9,1%
Oddziały zagraniczne 541,8 562,4 575,0 2,2%
Sieć dystrybucji
Centra doradcze (Projekt „Jednej sieci”) 4 6 10
„Lekkie” placówki (Projekt „Jednej sieci”) 9 17 24
mBank (dawny Multibank) 123 115 102
mKioski (w tym kioski partnerskie) 83 98 123
mFinanse (d. Aspiro) 47 43 41
Czechy i Słowacja 36 37 33

* Liczba klientów detalicznych w 2017 roku została skorygowana w związku z obligatoryjnym zamknięciem nieaktywnych kont oraz wyłączeniem pełnomocników mikrofirm, nieposiadających indywidualnie produktów Banku (odpowiednie korekty wprowadzono również dla danych za 2016 i 2015 rok).