Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

List prezesa

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Zintegrowany Raport Grupy mBanku za rok 2017. Podstawowym założeniem Strategii „mobilny Bank” do 2020 roku jest postawienie klienta w centrum działań banku, co oznacza odpowiadanie na jego potrzeby w jak najbardziej dopasowany sposób, w tym umożliwianie mu dostępu do mBanku zawsze i wszędzie. To podejście przekłada się na wszystkie obszary działalności banku, stanowi źródło naszych przewag konkurencyjnych, a także przyczynia się do powstawania kosztów i przychodów.

Jedną z kluczowych cech wyróżniających mBank na tle konsolidującego się polskiego rynku jest zdolność do organicznego wzrostu. Efekty pozyskania nowych klientów w 2017 roku ponownie możemy uznać za satysfakcjonujące. W obszarze korporacyjnym nasza baza wzrosła o 1 108 przedsiębiorstw i na koniec roku wyniosła 22 048. Z kolei liczba klientów detalicznych mBanku powiększyła się o ponad 254 tysiące w Polsce oraz o ponad 36 tysięcy w Czechach i na Słowacji. Jednocześnie, struktura demograficzna naszej bazy, z  wyraźnie większym udziałem osób młodych, pozwala zakładać, że w kolejnych latach potencjał dochodowy klientów mBanku będzie się rozwijał, wspierając dynamikę przyszłych zysków.

Stawiamy klienta w centrum uwagi, dlatego zdajemy sobie sprawę, że ze względu na kompleksowość oferty i kontaktu z różnymi grupami klientów w dużym stopniu oddziałujemy na rzesze konsumentów, w tym klientów mBanku w trzech krajach, i szerzej – na ich społeczeństwa. Traktujemy ten wpływ w odpowiedzialny sposób. Nasze działania na rzecz klientów prowadzimy w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, m.in. regularnie badamy satysfakcję klientów. 81% klientów w 2017 roku uważało język, którego używamy w procesie reklamacji za klarowny, natomiast aż 100% klientów oceniło nasze umowy (m.in. kredytowe, otwarcia rachunku) jako przejrzyste, a więc zrozumiałe dla siebie. Główny wskaźnik mierzący satysfakcję klientów korporacyjnych – NPS – w 2017 roku wyniósł 20 i był wyższy o 8 w stosunku do roku 2016.

Funkcjonujemy w zmiennym rynkowym otoczeniu i dynamicznie zmieniającej się branży bankowości cyfrowej. Aby zachować konkurencyjność i właściwie chronić bezpieczeństwo danych oraz powierzonych przez klientów środków finansowych, musimy być szczególnie świadomi wielu rodzajów ryzyka związanego z naszym funkcjonowaniem. Identyfikujemy je i wskazujemy działania, jakie podejmujemy, aby minimalizować negatywny wpływ naszej działalności, jednocześnie zwiększając ten pozytywny. Aby zapewnić etyczność zachowań naszych pracowników, działalność opieramy na szeregu wewnętrznych i zewnętrznych standardów i regulacji m.in. o nasz Code of Conduct, Model wartości i zachowań pracowników mBanku, Strategię CSR czy Kodeks Etyki Bankowej.

Istotnym elementem naszej strategii jest mobilność – dostęp do produktów mBanku zawsze i wszędzie, co przyczynia się m.in. do niwelowania zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców terenów mniej zurbanizowanych w Polsce. Nieustannie rozwijamy naszą aplikację mobilną. W kwietniu 2017 roku udostępniliśmy jej nową wersję, inspirowaną opiniami i nawykami użytkowników. Warto podkreślić, że lipiec 2017 roku był pierwszym miesiącem, w którym udział klientów logujących się do rachunku przez urządzenia mobilne przekroczył liczbę logowań z komputerów. Z kolei, naszym klientom korporacyjnym zaoferowaliśmy gruntownie przebudowany serwis transakcyjny CompanyNet, z ograniczoną do minimum liczbą kliknięć, niezbędnych do wykonania podstawowych operacji. W 2017 roku opracowaliśmy proces zakładania firmy online – rozwiązanie to zostało docenione szeregiem nagród.

W 2017 roku, zgodnie z założeniem Strategii „mobilny bank”, utrzymaliśmy wysoką efektywność, ze wskaźnikiem kosztów do dochodów na poziomie 45,9%, czyli znacząco powyżej średniej dla sektora bankowego. Dochody w 2017 roku osiągnęły najwyższy poziom w historii banku, na co wpłynął głównie dynamiczny wzrost wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, czyli powtarzalna działalność podstawowa, a nie jednorazowe transakcje. Kontynuowaliśmy inwestycje w przyszły wzrost, w szczególności w obszarze technologii i bezpieczeństwa, aby nieustannie dostarczać naszym klientom innowacyjne i pewne rozwiązania w zakresie bankowości cyfrowej. Realizowaliśmy też szereg innych projektów, w tym budowę nowej siedziby w Łodzi.

Zmiany w składzie Grupy mBanku, które nastąpiły w minionym roku oraz podjęte inicjatywy strategiczne stanowiły wyraz naszej orientacji na rozwój technologiczny i możliwości, jakie stwarza on dla jeszcze lepszej, bardziej efektywnej i innowacyjnej obsługi klienta. W lutym 2017 roku ogłosiliśmy utworzenie mAcceleratora – funduszu, któremu powierzyliśmy pod zarządzanie 50 mln euro. Środki te mają być zainwestowane w nowe przedsięwzięcia rozwijające pomysły z potencjałem do wykorzystania w sektorze finansowym, w szczególności z takich dziedzin jak cyberbezpieczeństwo, biometria, robotyzacja procesów, sztuczna inteligencja czy marketing cyfrowy.

Ważnym potwierdzeniem dla wysokich ocen naszej platformy bankowej jest pierwsza transakcja zrealizowana w ramach projektu mBOX. W czerwcu 2017 roku francuski La Banque Postale kupił licencję na internetowy i mobilny serwis mBanku. Sprzedaż polskiego know-how i transfer lokalnych pomysłów bankowych na światowe rynki postrzegamy jako dowód innowacyjności naszego sektora, która zaczęła być doceniana także poza krajem.

W zakresie społecznej odpowiedzialności wśród działań podejmowanych w 2017 roku na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja, zapoczątkowanej 2 lata temu, kampanii społecznej dotyczącej bezpieczeństwa w internecie pod hasłem #uwazniwsieci. Równocześnie, Fundacja mBanku prowadziła szereg działań edukacyjnych, wspierających dzieci i młodzież w nauce matematyki. Nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności, wartości jakimi się kierujemy, wpisują się w realizację zobowiązań podjętych przez nas w ramach członkostwa w United Nations Global Compact.

Potwierdzeniem skuteczności naszych inicjatyw, realizowanych w obszarze CSR, stało się włączenie banku w skład RESPECT Indeksu. Skupia on 28 spółek notowanych na GPW, które są najwyżej oceniane za swoje działania wobec środowiska, społeczności i pracowników. Naszym priorytetem na najbliższe lata jest dalsza realizacja kierunków, wyznaczonych w Strategii „mobilny Bank”, tzn. rozwój jej filarów: mobilności, efektywności i empatii wobec klienta w oparciu o zaangażowanie pracowników i biegłość technologiczną. Będziemy rozwijać aplikację mobilną dla klientów indywidualnych jako podstawowy kanał kontaktu z bankiem, a także usprawniać i popularyzować korzystanie z aplikacji wśród klientów korporacyjnych, umacniając pozycję banku jako „ikony mobilności”. Będziemy też nadal pracować nad automatyzacją procesów wewnętrznych w banku, poprawiając efektywność działania, tak istotną w obecnym otoczeniu niskich stóp procentowych, z podatkiem bankowym, znacznie obniżającym rentowność sektora bankowego, rosnącymi wymogami regulacyjnymi i zmieniającym się zachowaniem klientów.

Raport ten jest efektem wielomiesięcznej pracy, w którą zaangażowanych było bardzo wiele osób, zarówno wewnątrz firmy, jaki i poza nią. Zależało nam na tym, aby był on najlepszą odpowiedzią na oczekiwania naszych interesariuszy. Szczególne podziękowania kieruję tu do pracowników Grupy mBanku, których nieustanne zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu Grupy w minionym roku. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby wykorzystując nasze przewagi konkurencyjne, z powodzeniem sprostać wyzwaniom, jakie przyniesie 2018 rok.

Zapraszamy Państwa do lektury Raportu i zapoznania się z naszymi działaniami. Jednocześnie zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami i uwagami, dzięki którym będziemy mogli nadal doskonalić nasze działania i rozwijać mobilną, skoncentrowaną na potrzebach klienta, wygodną i bezpieczną bankowość.

Z wyrazami szacunku,
Cezary Stypułkowski