Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kluczowe dane finansowe i operacyjne

Dochody ogółem

W 2017 roku Grupa mBanku osiągnęła historycznie najwyższe dochody ogółem na poziomie 4 453,6 mln zł. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosły one o 3,7%. Z kolei po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych w 2016 roku, czyli rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., wzrost wyniósłby 10,0%.

Osiągnięte wzrosty to efekt przede wszystkim rekordowych dochodów podstawowych, które składają się z wyniku odsetkowego i wyniku z tytułu opłat i prowizji. Wynik z tytułu odsetek wzrósł w 2017 roku o 10,7% względem 2016 roku, do 3 135,7 mln zł, z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 9,5% do 992,2 mln zł.

Koszty działalności Grupy

W 2017 roku koszty działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) zwiększyły się o 4,1% i wyniosły 2 043,2 mln zł. Wzrost kosztów wynikał z inwestycji w przyszły wzrost, niewielkiego wzrostu wynagrodzeń oraz wyższej składki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zysk netto Grupy

Grupa mBanku wypracowała w 2017 roku 1 091,5 mln zł netto. To wynik o 10,5% niższy od 1 219,3 mln zł netto osiągniętego w 2016 roku.

Należy jednak zauważyć, że po wyłączeniu z wyniku zanotowanego w 2016 roku zdarzeń jednorazowych, zysk wypracowany w 2017 roku byłby o 6% wyższy od osiągniętego rok wcześniej.

Aktywa Grupy mBanku

Suma bilansowa Grupy mBanku na koniec 2017 roku wyniosła 131 424 mln zł i była nieznacznie niższa w porównaniu do 133 744 mln zł w 2016 roku.

Głównym czynnikiem, który wpłynął na zmniejszenie aktywów, było umocnienie się złotego względem innych walut. Udział aktywów w walutach obcych w sumie bilansowej Grupy mBanku wynosi ponad 30%, w tym głównie są to kredyty w euro i franku szwajcarskim.

Na koniec 2017 roku największy udział w strukturze aktywów Grupy mBanku miały kredyty i pożyczki udzielone klientom (64,3%). Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2017 roku wyniosła 84 475,8 mln zł.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów na koniec 2017 roku stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe, których wartość wyniosła 32 144,7 mln zł, tj. 24,5% sumy aktywów, i wzrosła w ujęciu rocznym o 2,4%.