Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Otoczenie makroekonomiczne
(w podziale na kraje)

Grupa mBanku swoje usługi oferuje głównie w Polsce, ale również w Czechach i na Słowacji, gdzie w dalszym ciągu umacniamy swoją pozycję lidera bankowości mobilnej. Dlatego ciągła analiza zmian w makrootoczeniu tych rynków pozwala nam na identyfikację szans i zagrożeń.

Kondycja gospodarek polskiej, czeskiej i słowackiej pozostaje w dużym stopniu powiązana z sytuacją panującą na rynkach światowych. A ta charakteryzowała się w 2017 roku wyraźną poprawą nastrojów, zarówno w gospodarce, jak i w polityce.

Z czysto ekonomicznego punktu widzenia, ubiegły rok był najlepszy dla gospodarki światowej od 2011 roku i odznaczył się wyjątkowo silnym zsynchronizowaniem cykli koniunkturalnych we wszystkich głównych gospodarkach globu. Za tak korzystny obrót sytuacji odpowiadała m.in. stymulacja fiskalna i kredytowa w Chinach, powrót popytu inwestycyjnego w strefie euro, wzrost optymizmu konsumentów w USA oraz ożywienie gospodarcze na rynkach wschodzących.

Gospodarka i sektor bankowy w Polsce

Wskaźniki makroekonomiczne 2017 Parametry sektora bankowego 2017
Realny wzrost PKB (prognoza) 4,5% Bazowa stopa procentowa 1,5%
Nominalny PKB per capita (EUR) 11 100* Wskaźnik kredyty/depozyty 97,7%
PKB per capita w PPS (EU-28=100) 68%* Wskaźnik NPL 6,8%
Średnioroczna stopa inflacji 2,0% Łączny współczynnik kapitałowy 18,6%**
Średnioroczna stopa bezrobocia 4,9% Zwrot na aktywach (ROA) netto 0,8%*
Populacja 38 mln Zwrot na kapitale (ROE) netto 7,1%*

 

Źródło: GUS, Eurostat, Komisja Nadzoru Finansowego.
* Dane na koniec 2016 roku.
** Dane skumulowane za 9 miesięcy (na dzień 30 września 2017 roku) albo najnowsze dostępne.

Kontrybucje do wzrostu PKB

Rok 2017 zakończył się wysokim wzrostem gospodarczym oraz okazał się jednym z najlepszych dla gospodarki w okresie pokryzysowym. Każdy z kwartałów zaskakiwał in plus i w stosunku do oczekiwań formułowanych na kilka miesięcy przed, i w momencie publikacji. W 2018 roku PKB jeszcze przyspieszy, a jako motor wzrostu do konsumpcji dołączą także inwestycje.

Konsumpcja prywatna oraz dochody gospodarstw domowych

Konsumpcja to wciąż główny silnik wzrostu gospodarczego. Jej wysoki wzrost wynika z kombinacji:

 

  • rekordowo dobrych nastrojów konsumentów (w 2017 roku po raz pierwszy w historii większy był wśród nich odsetek optymistów niż pesymistów);
  •  wysokiego wzrostu dochodów gospodarstw domowych napędzanego przede wszystkim przez przyspieszenie w wynagrodzeniach;
  • bezprecedensowego zacieśnienia rynku pracy, które z miesiąca na miesiąc sprowadza stopę bezrobocia na nowy 25-letni rekord (na koniec 2017 roku jest ona o ponad 1 punkt procentowy niższa niż w najlepszym pod tym względem miesiącu 2008 roku);
  • pozytywnych efektów programu 500+, który zlikwidował ograniczenia płynnościowe części relatywnie uboższych gospodarstw domowych.

Produkcja i inwestycje budowlane

Za rozczarowujące w 2017 roku należy uznać zachowanie inwestycji. Ich odbicie ex post okazało się późniejsze i słabsze niż prognozowano na początku roku, a dopiero w odniesieniu do III kwartału można mówić o przełamaniu trwającej od II kwartału 2016 roku do połowy 2017 roku stagnacji. Inwestycje wzrosły wtedy o 3,3% rok do roku i można niemal w całości przypisać je wydatkom majątkowym samorządów. Inwestycje prywatne pozostawały w stagnacji przez wiele kwartałów, ale w 2018 roku powinny wrócić do wzrostów. Katalizatorem, którego poszukiwał sektor prywatny, mogą być środki Unii Europejskiej.

Inflacja CPI i stopa referencyjna NBP

Rok 2017 był okresem normalizacji inflacji. Po gwałtownym wzroście na przełomie 2016 i 2017 roku, kiedy to jej roczny wskaźnik wyniósł powyżej 2%, dynamika cen konsumpcyjnych ustabilizowała się wewnątrz dopuszczalnego pasma wahań, ale poniżej wynoszącego 2,5% celu inflacyjnego NBP.

Za wzrost inflacji w 2017 roku odpowiadały w pierwszej kolejności wyższe ceny paliw, a po wygaśnięciu tych efektów – wyższe ceny żywności. Dynamika tej ostatniej kategorii przekroczyła w ostatnich miesiącach roku 6% i była jedną z najwyższych w ostatnich latach.

W warunkach przyspieszającego PKB i stabilnej inflacji Rada Polityki Pieniężnej pozostawała konsekwentnie „gołębia”, a zarazem optymistyczna w swoich ocenach perspektyw gospodarczych Polski. Nie wierząc we wzrost inflacji, RPP w swoich zapowiedziach systematycznie oddalała przewidywany moment pierwszej podwyżki stóp procentowych. Ostatecznie w 2017 roku stopy procentowe nie zmieniły się, a ostatnie zapowiedzi sugerują możliwość rozpoczęcia zacieśnienia monetarnego dopiero na początku 2019 roku. Decyzje RPP w 2017 roku ograniczały się do technicznych zmian w systemie rezerwy obowiązkowej, tj. zrównania banków krajowych i zagranicznych pod względem stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów długoterminowych oraz obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej do poziomu równego stopie depozytowej.

Kursy walutowe w 2017 roku

Rok 2017 upłynął również pod znakiem umocnienia złotego. W stosunku do euro kurs umocnił się o około 25 groszy (z 4,40 do 4,16), natomiast w odniesieniu do franka szwajcarskiego o ponad 50 groszy (z 4,10 do 3,55) i o prawie 70 groszy w stosunku do dolara amerykańskiego (z 4,10 do 3,40 na koniec roku). Zmiany USDPLN i CHFPLN są w dużej mierze konsekwencją silnego, koszykowego umocnienia euro w 2017 roku, natomiast aprecjacja złotego w stosunku do wspólnej europejskiej waluty warta jest szerszego komentarza. Można ją przypisać poprawie perspektyw polskiej gospodarki (wraz z rewizjami prognoz wzrostu PKB poprawiał się sentyment inwestorów wobec polskich aktywów), napływom kapitału portfelowego na rynki wschodzące, bardzo dobrym wskaźnikom fiskalnym i krajowych ryzyk (stabilizacja sytuacji politycznej i spadek premii za ryzyko). Okazjonalne wzrosty EUR PLN (tj. okazjonalne deprecjacje złotego do euro) należy wiązać z „gołębią” retoryką RPP, wzrostem napięć geopolitycznych na Płw. Koreańskim i lokalną eskalacją krajowego ryzyka politycznego w lipcu 2017 roku. Trend w przypadku złotego pozostawał jednak pozytywny, a jego skumulowane umocnienie w stosunku do koszyka walut należy ocenić jako znaczące i nie bez konsekwencji dla perspektyw inflacji na najbliższe kwartały. W pewnym stopniu umocnienie złotego okazało się substytutem aktywnego zacieśnienia monetarnego ze strony RPP.

Rentowność obligacji

Spadek krajowego ryzyka politycznego uwidocznił się również na rynku skarbowych papierów wartościowych, a zwłaszcza w segmencie obligacji o dłuższym tenorze (powyżej 7 lat). Ich rentowność spadła od początku roku z 3,80% do 3,25%, a w międzyczasie notowano nawet rentowności w okolicy 3,10% (w czerwcu i wrześniu). Spadki rentowności obligacji z krótkiego końca były wprawdzie płytsze – dla 2-letnich SPW spadek wyniósł jedynie około 30 punktów bazowych – ale trwał praktycznie nieprzerwanie przez cały 2017 rok. W konsekwencji, płaszczenie krzywej dochodowości zakończyło się w połowie roku i ustąpiło miejsca delikatnemu stromieniu. Stawki na rynku międzybankowym były w 2017 roku stabilne.

Sektor bankowy

Polska: Kredyty i depozyty przedsiębiorstw

Spadek płynności sektora przedsiębiorstw (widoczny również w danych GUS na temat finansów przedsiębiorstw niefinansowych), związany zarówno z dynamicznym wzrostem płac, jak i z efektami uszczelnienia systemu podatkowego, przyczynił się do spadku dynamiki depozytów korporacyjnych. Na wolniejszy ich wzrost (3,7% w 2017 roku wobec 7,2% w 2016 roku) złożyło się również umocnienie złotego, obniżające wartość zysków eksporterów wyrażonych w złotym. Wzrost depozytów korporacyjnych w 2018 roku powinno wesprzeć wygaśnięcie efektów mocnego złotego i uszczelnienia podatków.

W przypadku kredytów korporacyjnych odbicie było znaczące – ich dynamika wzrosła z 3,9% do 7,5% rok do roku, a głównego wkładu do tego przyspieszenia dostarczyła kategoria kredytów bieżących (dynamika kredytów przeznaczonych na inwestycje wynosiła w dalszym ciągu około 10%).

Polska: Kredyty i depozyty gospodarstw domowych

Dynamika depozytów detalicznych w 2017 roku systematycznie spadała– na koniec roku wyniosła ona 4,8%, a więc istotnie poniżej 9,4% zanotowanych w grudniu 2016 roku. Spowolnienie w depozytach gospodarstw domowych odzwierciedla przyspieszenie konsumpcji i poszukiwanie alternatywnych inwestycji.

Liczona z wyłączeniem wpływu silnych efektów kursowych, dynamika kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła z 3,9% w grudniu 2016 roku do 4,7% na koniec 2017 roku. Za wzrost akcji kredytowej dla gospodarstw domowych odpowiadały przede wszystkim kredyty mieszkaniowe – ich produkcja, wynosząca (według danych AMRON) około 45 mld zł, była największa od 2011 roku. Dynamika kredytów konsumpcyjnych i pozostałych kategorii kredytów niehipotecznych była w 2017 roku zbliżona do tej z roku poprzedniego (5,5% rok do roku).

Gospodarka i sektor bankowy w Czechach

Wskaźniki makroekonomiczne 2017 Parametry sektora bankowego 2017
Realny wzrost PKB (prognoza) 4,30% Bazowa stopa procentowa 0,50%
Nominalne PKB per capita (EUR) 16 700* Wskaźnik kredyty/depozyty 74%
PKB per capita w PPS (EU-28=100) 88%* Wskaźnik NPL 4%
Średnia roczna stopa inflacji 2,40% Łączny współczynnik kapitałowy 18,5%*
Średnioroczna stopa bezrobocia 3% Zwrot na aktywach (ROA) 1,2%*
Populacja 10,6 mln Zwrot na kapitale (ROE) 14,7%*

Źródło: Eurostat, Česká národní banka (ČNB).

* Dane skumulowane za 9 miesięcy (na dzień 30 września 2017 roku) albo najnowsze dostępne.

PKB, inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy

Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w Czechach przyspieszył do 4,3% w 2017 roku z 2,6% odnotowanego w 2016 roku, głównie ze względu na silny wzrost konsumpcji i dodatni wkład inwestycji publicznych oraz prywatnych. Silne związki handlowe gospodarki czeskiej ze strefą euro oraz wysoki udział eksportu sprawiają, że korzysta ona z ożywienia w gospodarce światowej. Jednocześnie, zacieśnienie rynku pracy (najniższa w Unii Europejskiej stopa bezrobocia jest notowana właśnie w Czechach) i wysoki wzrost płac sprawiają, że perspektywy konsumpcji prywatnej pozostają dobre. Oczekuje się, że w latach 2018-2019 PKB Czech wzrośnie średniorocznie o 3%, w dalszym ciągu powyżej tempa wzrostu produktu potencjalnego.

Wysoki wzrost płac i relatywnie szybki w stosunku do potencjału wzrost gospodarczy sprawiają, że inflacja w Czechach utrzymuje się na wysokim poziomie. Średniorocznie wyniosła ona 2,4% w 2017 roku, a miary inflacji bazowej znalazły się na jeszcze wyższym poziomie. Mając na uwadze rosnące ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim terminie, Narodowy Bank Czech (ČNB) zdecydował się w 2017 roku na rozpoczęcie normalizacji polityki pieniężnej.

W kwietniu 2017 roku odwołano zobowiązanie do sprzedawania czeskiej korony w nieograniczonej ilości, co miało powstrzymać jej aprecjację. W sierpniu 2017 roku bank centralny podniósł bazową stopę procentową o 20 punktów bazowych i rozpoczął tym samym łagodny cykl podwyżek stóp procentowych. Kontynuacja pozytywnych zaskoczeń w danych makroekonomicznych skłoniła bank do ponownego podniesienia stóp procentowych na posiedzeniu w listopadzie 2017 roku. W konsekwencji, stopa referencyjna ČNB wyniosła 0,5% na koniec roku. Dzięki zrównoważeniu zewnętrznemu gospodarki początek normalizacji polityki pieniężnej nie wiązał się jednak z gwałtowną aprecjacją korony.

Sektor bankowy

Korzystny rozwój czeskiego sektora finansowego obserwowany w poprzednich latach był kontynuowany w 2017 roku. Sprzyjające warunki ekonomiczne znalazły odzwierciedlenie we wzroście aktywów banków, którym udało się utrzymać wysoką rentowność i silną pozycję kapitałową. Przez większą część 2017 roku czeskie banki zmagały się z przedłużającą się presją na dochody podstawowe, powodowaną przez środowisko niskich stóp procentowych. Długotrwały trend spadkowy marży odsetkowej został zatrzymany w ostatnim kwartale. Jednocześnie odnotowano wyjątkowo niskie koszty ryzyka, dzięki zmniejszeniu się wskaźnika niewypłacalności. Profil finansowania i płynność sektora nadal kształtowały się stabilnie, z relacją kredytów do depozytów równą 74,0%. Jakość aktywów pozostała odporna, na co wskazuje dalszy spadek wskaźnika kredytów z utratą wartości: do 4,0% na koniec 2017 roku z 4,8% rok wcześniej. Lepsze miary ryzyka dla Czech w porównaniu do innych krajów regionu CEE odzwierciedlają stosunkowo dobrą kondycję krajowego przemysłu i ograniczoną skalę kredytowania w walutach obcych (dotyczy głównie klientów korporacyjnych, praktycznie nie występuje w segmencie detalicznym). Sytuację dodatkowo polepszały sprzedaże wierzytelności niepracujących oraz szybki wzrost stanu kredytów.

Czechy: Kredyty i depozyty gospodarstw domowych

Rozwój kredytów detalicznych ogółem był w przeważającym stopniu determinowany przez wzrost kredytów hipotecznych, których wolumen zwiększył się o 9,7% w 2017 roku, podczas gdy kredyty konsumpcyjne i pozostałe wykazały niższy przyrost (3,9%).

Z 3,2% w 2016 do 2,5% na koniec roku 2017 obniżył się udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla gospodarstw domowych. Roczne tempo wzrostu depozytów detalicznych spowolniło nieco w drugiej połowie 2017 roku i osiągnęło na koniec roku 7,3%. Jednakże, struktura zapadalności bazy depozytowej istotnie ewoluowała w okresie ostatnich czterech lat, z depozytami dostępnymi na żądanie rosnącymi dwucyfrowo, a depozytami terminowymi spadającymi średnio o 5% rocznie.

Czechy: Kredyty i depozyty przedsiębiorstw

Po przytłumionym wzroście wolumenu kredytów korporacyjnych obserwowanym w 2014 roku, ich roczna dynamika przyspieszyła widocznie w czasie 2015 roku i ustabilizowała się na poziomie około 6% w 2016 roku. Ekspansja wyhamowała delikatnie w II połowie 2017 roku i osiągnęła w grudniu 4,8%. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych wykazuje tendencję spadkową od 2011 roku i na koniec 2017 roku wyniósł 4,2%, w porównaniu do 5,2% rok wcześniej. Depozyty korporacyjne spowolniły wyraźnie w 2016 roku, po czym dynamiki odbiły ponownie do wysokich jednocyfrowych poziomów w 2017 roku.

Gospodarka i sektor bankowy na Słowacji

Gospodarka i sektor bankowy na Słowacji

Wskaźniki makroekonomiczne 2017 Parametry sektora bankowego 2017
Realny wzrost PKB (prognoza) 3,30% Bazowa stopa procentowa 0,00%
Nominalny PKB per capita (EUR) 14 900* Wskaźnik kredyty/depozyty 103,80%
PKB per capita w PPS (EU-28=100) 77%* Wskaźnik NPL 3,20%
Średnioroczna stopa inflacji 1,40% Łączny współczynnik kapitałowy 18,8%*
Średnioroczna stopa bezrobocia 8,20% Zwrot na aktywach (ROA) 0,80%
Populacja 5,4 mln Zwrot na kapitale (ROE) 7,70%

Źródło: Eurostat, Národná banka Slovenska (NBS).

* Dane skumulowane za 9 miesięcy (na dzień 30.09.2017) albo najnowsze dostępne.

PKB, inflacja i stopy procentowe

Słowacka gospodarka utrzymuje się na ścieżce stabilnego wzrostu. Po zwyżce PKB o 3,3% w 2016 roku, oczekuje się, że wzrost, poparty wzmocnieniem popytu ze strony gospodarstw domowych i eksportem netto, wyniósł 3,3% także i w 2017 roku.

Chociaż jest mało prawdopodobne, aby przyrost inwestycji prywatnych w pełni skompensował wyraźny spadek inwestycji publicznych w 2017 roku, powiązany z cyklem wydatkowania funduszy unijnych, to prognozuje się, iż całkowite inwestycje powrócą do solidnego tempa wzrostu w 2018 i 2019 roku, dzięki prężnym inwestycjom w przemyśle samochodowym i zwiększeniu wydatków na duże projekty infrastrukturalne. Z kolei konsumpcja prywatna znajduje się na trajektorii przyspieszenia w 2016 i 2017 roku, korzystając z dalszej poprawy na rynku pracy, przytłumionej inflacji i w konsekwencji przyrostu realnego dochodu do dyspozycji.

Na Słowacji, jako państwie należącym do strefy euro, główna stopa procentowa jest określana przez Europejski Bank Centralny (ECB). W 2017 roku nie zmieniła się zatem ani razu.

W grudniu 2017 roku stopa inflacji wyniosła 2,0%, w porównaniu ze wzrostem cen konsumpcyjnych na poziomie 0,2% odnotowanym na koniec 2016 roku. Głównymi czynnikami podwyższającymi odczyt były niektóre elementy bazowej części koszyka inflacyjnego. Średnioroczna inflacja w 2017 roku osiągnęła 1,4% i była o 1,9 punktu procentowego wyższa niż rok wcześniej.

Od 2014 roku bezrobocie na Słowacji stopniowo maleje wraz z postępującą poprawą w zakresie aktywności gospodarczej i tworzeniem miejsc pracy. Jego skorygowany o efekty sezonowe poziom wyniósł 8,2% w grudniu 2017 roku i był niższy o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do 2016 roku.

Sektor bankowy

Słowackie banki działały w relatywnie silnym otoczeniu ekonomicznym, ale ich zyskowność z wyłączeniem zysków jednorazowych (w szczególności sprzedaży udziałów w Visa w czerwcu 2016 roku) obniżyła się nieznacznie w ostatnich dwóch latach. Kontynuacja kompresji marży odsetkowej była łagodzona przez silny wzrost akcji kredytowej i spadek salda rezerw. Niewielki ubytek rentowności, mierzonej zwrotem na kapitale, wynikał głównie ze wzmocnienia funduszy własnych banków poprzez zatrzymanie zysków. Wraz z dynamicznym wzrostem akcji kredytowej, całkowity wskaźnik kredytów do depozytów zwiększał się stopniowo i na koniec 2017 roku przekroczył 100%. Jednakże, adekwatność kapitałowa słowackiego sektora pozostała wśród najwyższych w regionie CEE, wraz z Czechami. Ogólna poprawa wskaźnika kredytów z utratą wartości była głównie rezultatem wysokiego wzrostu kredytów detalicznych i niewielkiego spadku poziomu ekspozycji niepracujących. Wskaźnik NPL dla Słowacji jest najniższy w regionie CEE i na koniec grudnia 2017 roku wyniósł 3,2%, wobec 3,8% rok wcześniej.

Słowacja: Kredyty i depozyty gospodarstw domowych

Dalszy wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń, w otoczeniu niskich stóp procentowych, pozostały głównymi czynnikami determinującymi zwiększenie popytu na kredyt wśród gospodarstw domowych na Słowacji. Kredyty detaliczne kontynuowały szybki wzrost w ostatnich latach, głównie ze względu na przyspieszenie kredytów mieszkaniowych, z roczną dynamiką przekraczającą 12% w 2017 roku. Także portfel niehipoteczny przyrastał w szybkim, aczkolwiek zmniejszającym się, tempie. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla gospodarstw domowych spadł do 3,2% w grudniu 2017 roku z 3,7% na koniec 2016 roku. Rozwój depozytów detalicznych wykazywał jednoznacznie wzrostowy trend od I kwartału 2014 roku, a roczna dynamika oscylowała wokół 8-9% w 2016 roku. Napływ środków spowolnił w 2017 roku i roczne tempo wzrostu spadło w grudniu do poniżej 5%. Od połowy 2013 roku występują wyraźnie przeciwstawne tendencje w strukturze depozytów dla gospodarstw domowych. Wolumen depozytów terminowych malał w ciągu ostatnich kwartałów, co było więcej niż kompensowane przez silny napływ środków na rachunki bieżące, które zwiększyły się o więcej niż 11% w 2017 roku.

Słowacja: Kredyty i depozyty przedsiębiorstw

Rynek kredytów korporacyjnych znajduje się w ekspansyjnej fazie cyklu, ze średnią roczną dynamiką utrzymującą się w 2017 roku na poziomie 7-8%. Wzrost ten był szeroko osadzony we wszystkich niemal kategoriach finansowania, pod kątem celu, terminu, branży czy wielkości kredytobiorcy. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszył się do 5,0% na koniec 2017 roku z 6,3% w 2016 roku. Po przyspieszeniu depozytów korporacyjnych pod koniec 2015 roku, ich dynamika widocznie spowolniła w 2016 roku i finalnie była negatywna w ostatnim miesiącu roku. W II połowie 2017 roku przyrost odbił do wysokich jednocyfrowych wartości w skali roku.