Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Cel 5: Chcemy ulepszać nasze podejście zarządcze

Cel 5: Chcemy ulepszać nasze podejście zarządcze

 • Koordynujemy nasze działania CSR
 • Mamy odpowiedzialny łańcuch dostaw
 • Prowadzimy prewencję zachowań nieetycznych
 • Cyklicznie raportujemy naszą społeczną odpowiedzialność

A. Koordynujemy nasze działania CSR

Wdrażanie odpowiedzialnego podejścia w zarządzaniu koordynuje dyrektor Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej, który raportuje bezpośrednio do Prezesa Zarządu Banku, i który w swoich celach menedżerskich (MbO) ujęte ma cele związane z CSR. Za bieżącą koordynację projektów, w tym współpracę z menedżerami poszczególnych obszarów funkcyjnych, które powiązane są ze społeczną odpowiedzialnością, odpowiada Specjalista ds. CSR, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

B. Mamy odpowiedzialny łańcuch dostaw

Oświadczeniami i zobowiązaniami z obszaru odpowiedzialności społecznej i środowiskowej objęci są dostawcy zapraszani do postępowań zakupowych prowadzonych przez Departament Zakupów i Administracji.

Dostawy zewnętrzne dla spółek Grupy obejmują współpracę z:

 • dostawcami energii elektrycznej i mediów,
 • firmami wynajmującymi nieruchomości,
 • dostawcami usług specjalistycznych, głównie informatycznych,
 • firmami wspierającymi sprzedaż i obsługę klientów,
 • operatorami bankomatów, kart kredytowych i płatniczych,
 • dostawcami usług związanych z utrzymaniem i ochroną obiektów.

Dla większości obszarów i kategorii zakupowych zakupy robione są centralnie, tj. przez mBank w imieniu całej Grupy.  Wszyscy dostawcy, którzy biorą udział w procesach prowadzonych z wykorzystaniem platformy zakupowej, bez względu na to, na rzecz której spółki świadczą usługi, przechodzą ten sam proces weryfikacji pod kątem spełniania wymogów etycznych, społecznych i środowiskowych. Kandydat na dostawcę/oferent musi zaakceptować nasze „Zasady udziału w procesie zakupowym”. Zobowiązuje się w nich m.in. do:

 • Przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, przeciwdziałania korupcji i ochrony środowiska naturalnego. Oznacza to poszanowanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, Wytycznych OECD (zwłaszcza dotyczące walki z korupcją), Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju Agenda 21 i Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.
 • Stosowania się do międzynarodowych sankcji handlowych lub embarg, w tym sankcji, które mogą obowiązywać w wyniku rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ lub nałożonych przez Unię Europejską.
 • Poinformowania mBanku o stosowanych przez siebie procedurach, które mają zapewnić przestrzeganie praw człowieka, zapewnienie standardów pracy, przeciwdziałanie korupcji oraz ochronę środowiska naturalnego lub ich niezwłocznego usunięcia na wezwanie mBanku.

C. Prowadzimy prewencję zachowań nieetycznych

Skuteczne procedury i narzędzia oraz świadomość pracowników – to klucze do zapobiegania nieetycznym zachowaniom. Efektywnie wykrywamy przypadki łamania zasad i wyciągamy konsekwencje.

Nasze podejście do tej sfery w całej Grupie mBanku regulują:

 • Polityka przeciwdziałania korupcji,
 • Polityka zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez pracowników,
 • Polityka przeciwdziałania nadużyciom,
 • Polityka zarządzania konfliktami interesów.

Nad przestrzeganiem zasad zawartych w powyższych dokumentach czuwa w mBanku Departament Compliance. Zajmuje się on również koordynacją pracy jednostek compliance w spółkach Grupy.

Ze względu na specyfikę działalności maklerskiej, m.in. odrębne przepisy, dodatkowe procedury obowiązują w Biurze Maklerskim mBanku. Ma ono ponadto własne służby nadzoru. Nadużyciem jest umyślne wykorzystanie stanowiska służbowego, statusu naszego klienta albo kontrahenta w celu uzyskania nieuprawnionej korzyści – ze szkodą dla mBanku lub klientów. Wśród przykładów można podać nadużycia w bankowości elektronicznej, oszustwa kredytowe, kradzieże, pranie pieniędzy, nieupoważniony dostęp czy szpiegostwo przemysłowe.

Wybrani pracownicy są szkoleni z przeciwdziałania i wczesnego wykrywania nadużyć.  Każdy zatrudniony, który ma jakieś podejrzenia w tym zakresie, ma obowiązek informować o nich przełożonego. Inną możliwością jest skorzystanie z systemu elektronicznego, zapewniającego anonimowość. Pracownicy zgłaszający w dobrej wierze podejrzenie nadużycia są chronieni przed wszelkimi formami zemsty.

Zasady przyjmowania i wręczania prezentów są bardzo szczegółowe, a w 2017 roku zostały dodatkowo zaostrzone. Przyjmowanie prezentów od kontrahentów banku jest zabronione. Wyjątek stanowią symboliczne upominki, np. z okazji świąt, których wartość nie powinna przekraczać 250 zł. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku wręczania upominków przez naszych pracowników. Przyjęcie lub wręczenie prezentu o większej wartości wymaga uzyskania zgody i jest dokumentowane w specjalnym rejestrze. Bezwzględnie egzekwujemy całkowity zakaz oferowania korzyści reprezentantom instytucji publicznych, pracownikom sektora publicznego i samorządowego, politykom itd.

Wszystkie jednostki organizacyjne i stanowiska pracy podlegają systematycznym kontrolom pod kątem ryzyka korupcji. Mają one zarówno charakter planowy, jak i wyrywkowy, a co roku łącznie odbywa się ich kilkadziesiąt. Zapewniamy również wszystkim pracownikom oraz podmiotom współpracującym wsparcie, w tym szkoleniowe, w zakresie przeciwdziałania korupcji. Wszystkie ujawnione przypadki korupcji lub usiłowania korupcji są rejestrowane i karane. W 2017 roku w ramach prac Departamentu Compliance nie stwierdzono przypadków korupcji.

Przyjęte przez nas rozwiązania gwarantują, że mBank, jego pracownicy oraz inne osoby z nim powiązane nie będą uzyskiwać korzyści lub unikać strat kosztem interesów klientów. W przypadku konfliktu interesów, interesy banku i jego klientów mają pierwszeństwo przed interesami pracownika, a interesy klienta mają pierwszeństwo przed interesami banku. Szczególne rozwiązania w tym zakresie obowiązują w Biurze Maklerskim mBanku.

O wszystkich zaistniałych lub potencjalnych konfliktach interesów informowane są jednostki odpowiedzialne za compliance. Analizują one zgłoszone przypadki i rekomendują sposób postępowania w danej sprawie.

D. Cyklicznie raportujemy naszą społeczną odpowiedzialność

Prezentowany raport jest drugim raportem zintegrowanym Grupy mBanku i po raz drugi obejmuje on całą grupę kapitałową. Jednocześnie jest naszym trzecim raportem niefinansowym, od kiedy działamy pod marką mBanku.

Publikacja skonsolidowanego raportu zintegrowanego wpisuje się w realizację „Strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku S.A.”.