Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota Rok kończący się 31 grudnia
2017 2016
Zysk netto 1 095 070 1 222 224
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: 16 165 219 (447 125)
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto) 477 422
Zmiana wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (netto) 171 461 (445 422)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto) (3 653) (2 404)
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto) (3 066) 279
Dochody całkowite netto, razem 1 260 289 775 099
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:
– akcjonariuszy mBanku S.A. 1 256 749 772 157
– udziały niekontrolujące 3 540 2 942