Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Finansowanie działalności Grupy mBanku

Strategia „Jednego Banku” na lata 2012-2016 zakładała optymalizację bilansu Banku w zakresie jego rentowności oraz struktury, poprzez zwiększanie udziału finansowania depozytami klientów, dalszą dywersyfikację bazy finansowania oraz podnoszenie udziału aktywów o wyższej rentowności.

Strategia „mobilny Bank”, wdrożona w połowie 2016 roku, kładzie nacisk na wzmacnianie profilu finansowania dzięki rosnącym wolumenom listów zastawnych i depozytów transakcyjnych oraz utrzymywanie wskaźnika kredyty/depozyty na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100% (92,3% na koniec 2017 roku). Zmiana polityki banku znalazła odzwierciedlenie w zmianach w strukturze finansowania Grupy mBanku na koniec 2017 roku.

Zmiany w strukturze finansowania Grupy mBanku

Emisje obligacji w ramach programu EMTN

W 2017 roku miała miejsce jedna emisja obligacji w ramach programu EMTN. W marcu spółka mFinance France dokonała emisji 6-letnich obligacji o wartości nominalnej 200 mln franków szwajcarskich z kuponem 1,005%. mBank kontynuuje działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapewnienia stabilnego refinansowania na atrakcyjnych warunkach.

Poniższa tabela prezentuje podsumowanie transz pozostałych do spłaty:

Data emisji Wartość nominalna Data wykupu Kupon
05.09.2013 200 mln CHF 08.10.2018 2,500%
06.12.2013 500 mln CZK 06.12.2018 2,320%
24.03.2014 500 mln EUR 01.04.2019 2,375%
20.11.2014 500 mln EUR 26.11.2021 2,000%
26.09.2016 500 mln EUR 26.09.2020 1,398%
28.03.2017 200 mln CHF 28.03.2023 1,005%

Aktywność na rynku listów zastawnych

mBank Hipoteczny (mBH) jest bankiem hipotecznym z najdłuższą historią emisji listów zastawnych na polskim rynku kapitałowym. Wartość wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych na koniec 2017 roku wyniosła 6,4 mld zł.

Działalność emisyjna listów zastawnych realizowana przez mBank Hipoteczny jest istotnym elementem Strategii Grupy mBanku w obszarze finansowania. Skala działalności emisyjnej mBH w 2017 roku oraz parametry poszczególnych emisji stanowią potwierdzenie istotnej zmiany w polityce banku. Jej głównym zadaniem jest pozyskiwanie finansowania oraz refinansowanie długoterminowych kredytów hipotecznych poprzez emisje listów zastawnych przy założeniu redukcji niedopasowania terminów zapadalności pasywów oraz wymagalności aktywów, niedopasowania walutowego oraz obniżenia kosztów pozyskiwanego finansowania.

W 2017 roku mBank Hipoteczny uplasował na rynku sześć emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł, w tym dwie emisje w ofercie prywatnej o wartości 700 mln zł. Wartość czterech emisji w walucie krajowej wyniosła 2,2 mld zł, a dwóch denominowanych w euro – 124,9 mln euro.

Należy podkreślić, że w październiku 2017 roku mBH uplasował największą w historii polskiego rynku kapitałowego emisję listów zastawnych w złotych o wartości 1 000 mln zł, 6-letnim terminie zapadalności i oprocentowaniu opartym o stawkę WIBOR 3M + 0,82% w stosunku rocznym.

W ramach restrukturyzacji zadłużenia w 2017 roku bank dokonał odkupu na rynku wtórnym 3 serii hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych w ofercie prywatnej o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł i 70 mln euro.

Listy zastawne mBanku Hipotecznego należą do instrumentów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wynikającym z ustawowego wymogu wielostopniowego zabezpieczania ich emisji i obrotu. Potwierdzają to oceny ratingowe przyznane przez agencję Fitch Ratings. W dniu 23 czerwca 2017 roku rating hipotecznych listów zastawnych został potwierdzony na poziomie A.

 

Podsumowanie działalności emisyjnej mBH na rynku publicznym w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Wolumen Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon
24,9 mln EUR 02.02.2017 02.02.2024 7 Stały (0,94%)
500 mln PLN 29.09.2017 10.09.2022 5 WIBOR3M +0,75%
1 000 mln PLN 11.10.2017 15.09.2023 5,9 WIBOR3M +0,82%
100 mln EUR 30.10.2017 22.06.2022 4,6 Stały (0,612%)