Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Fundamenty zarządzania ryzykiem

Wizja i misja obszaru zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem jest realizowany na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej począwszy od Rady Nadzorczej (w tym Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej) i Zarządu Banku, poprzez wyspecjalizowane komitety oraz jednostki odpowiadające za identyfikację, pomiar, monitorowanie, kontrolę i redukcję ryzyka, na poszczególnych jednostkach biznesowych skończywszy.

Linie obrony

W Grupie mBanku role i zadania w zakresie zarządzania ryzykiem zorganizowano w oparciu o schemat trzech linii obrony:

Forum Biznesu i Ryzyka Grupy mBanku

W procesie zarządzania ryzykiem Bank przykłada dużą wagę do komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi obszaru zarządzania ryzykiem oraz linii biznesowych mBanku, jak również pomiędzy bankiem a spółkami Grupy. Ważną rolę w tym zakresie pełni Forum Biznesu i Ryzyka Grupy mBanku, które jest oficjalną platformą decyzyjno-informacyjną służącą wypracowywaniu rozwiązań zapewniających optymalną relację pomiędzy zyskiem a podejmowanym ryzykiem, zgodnie z zaakceptowanym przez Zarząd apetytem na ryzyko.

W skład Komitetów wchodzą przedstawiciele linii biznesowych i właściwych departamentów obszaru zarządzania ryzykiem mBanku oraz odpowiednich jednostek organizacyjnych w spółkach Grupy. Każdy Komitet jest odpowiedzialny za wszystkie rodzaje ryzyka powstające wskutek prowadzenia działalności przez daną linię biznesową.

Forum tworzą następujące Komitety przypisane poszczególnym liniom biznesowym:

Struktura i zadania obszaru zarządzania ryzykiem

Funkcja zarządzania na poziomie strategicznym i funkcja kontroli ryzyka kredytowego, rynkowego, płynności, operacyjnego i ryzyka modeli wykorzystywanych do kwantyfikacji wymienionych rodzajów ryzyka jest realizowana w ramach obszaru zarządzania ryzykiem, nadzorowanego przez Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem.

Poszczególne jednostki mają ściśle określone role w procesie identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka. Jednostki te opracowują w ramach swoich kompetencji metodologie i systemy wspierające wymienione obszary. Zadaniem jednostek kontroli ryzyka jest także raportowanie ryzyka i wsparcie naczelnych organów Banku.

Obszar zarządzania ryzykiem funkcjonuje w ramach poniższej struktury organizacyjnej.

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem (ang. CRO – Chief Risk Officer)
Departament Zarządzania Zintegrowanym Ryzykiem i Kapitałem
 • Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem, kapitałem i płynnością Banku oraz Grupy mBanku, w szczególności poprzez: kontrolę profilu ryzyka, adekwatności kapitałowej i płynności oraz zdolności do absorpcji ryzyka, integrację wyceny ryzyka, integrację systemu kontroli niefinansowych rodzajów ryzyka i Samoocenę Efektywności Zarządzania Ryzykiem.
 • Identyfikacja, pomiar, kontrola, monitorowanie oraz rozwój metod pomiaru ryzyka: rynkowego, stopy procentowej księgi bankowej, płynności oraz kontrahenta.
 • Monitorowanie całościowego profilu ryzyka jednostek organizacyjnych obszaru rynków finansowych.
 • Zarządzanie procesem zintegrowanego raportowania ryzyka, kapitału i płynności.
Departament Zarządzania Projektami
i Architekturą Ryzyka
 • Zarządzanie portfelem projektów obszaru zarządzania ryzykiem.
 • Pełnienie funkcji centrum kompetencji w obszarze zarządzania procesami.
 • Rozwój i optymalizacja architektury procesów i aplikacji IT obszaru zarządzania ryzykiem.
 • Zarządzanie aplikacjami IT obszaru zarządzania ryzykiem (biznesowe utrzymanie i rozwój).
 • Zarządzanie danymi obszaru zarządzania ryzykiem i współpraca z obszarem finansów w zakresie scentralizowanego systemu informacji zarządczej.
Departament Oceny Ryzyka Korporacyjnego
 • Realizacja polityki kredytowej Banku w odniesieniu do klientów obszaru bankowości korporacyjnej, krajów i instytucji finansowych.
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku i spółkach Grupy w wyżej wymienionych obszarach.
Departament Procesów i Pomiaru Ryzyka
 • Opracowywanie i wdrażanie zasad dotyczących korporacyjnego procesu kredytowego oraz monitorowanie jego efektywności.
 • Opracowywanie strategii korporacyjnego ryzyka kredytowego Grupy mBanku, a także polityk kredytowych, w tym polityk dotyczących sektorowego apetytu na ryzyko.
 • Przygotowywanie analiz portfelowych i raportowanie dla potrzeb zarządzania korporacyjnym ryzykiem kredytowym.
 • Rozwój i monitorowanie jakości modeli ratingowych klientów detalicznych i korporacyjnych oraz instytucji finansowych (modelowanie ryzyka kredytowego).
 • Weryfikacja wartości, płynności i atrakcyjności nieruchomości i ruchomości proponowanych na zabezpieczenie.
Departament Zarządzania Ryzykiem Detalicznym
 • Opracowywanie zasad i procesów zarządzania ryzykiem.
 • Akceptacja produktów bankowości detalicznej, z uwzględnieniem wpływu na różne typy ryzyka oraz wymogi kapitałowe.
 • Tworzenie raportów dla potrzeb monitorowania zasad zarządzania ryzykiem.
 • Rozwój i zarządzanie systemami wspierającymi proces oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych
 • Realizacja procesów restrukturyzacji i windykacji w zakresie detalicznych produktów kredytowych na rynku polskim.
 • Przeprowadzanie transakcji sprzedaży wierzytelności w zakresie windykowanych portfeli detalicznych.
Departament Procesów Kredytowych i Oceny Ryzyka Detalicznego
 • Podejmowanie decyzji kredytowych dotyczących produktów bankowości detalicznej.
 • Monitoring umów kredytowych i realizacja czynności administracyjnych.
 • Zapewnienie rozwoju i efektywne wykorzystanie systemów i narzędzi antywyłudzeniowych.
 • Przeciwdziałanie nadużyciom kredytowym oraz sprawowanie kontroli nad ryzykiem operacyjnym w procesie kredytowym dla produktów bankowości detalicznej i korporacyjnej, a także tworzenie metodyki dla tych procesów.
 • Identyfikowanie w procesach, produktach i systemach luk zwiększających ekspozycję Banku na wyłudzenia i podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia.
Wydział Walidacji
 • Integracja zarządzania modelami i ich ryzykiem.
 • Walidacja modeli ilościowych.
Stanowisko ds. rozwoju ryzyka
 • Zarządzanie działaniami rozwojowymi kadry managerskiej i pracowników obszaru zarządzania ryzykiem.

Za zarządzanie i kontrolę pozostałych rodzajów ryzyka (ryzyko kapitałowe, biznesowe, reputacji, prawne, braku zgodności, outsourcingu, systemów IT, cyberzagrożeń) odpowiadają jednostki organizacyjne spoza obszaru zarządzania ryzykiem.