Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Pozycja rynkowa segmentów Grupy mBanku

Pozycja rynkowa segmentów Grupy mBanku

mBank na koniec 2017 roku znajdował się w czołówce polskich banków we wszystkich istotnych segmentach rynku.

mBank na koniec 2017 roku znajdował się w czołówce polskich banków we wszystkich istotnych segmentach rynku. Większość spółek Grupy również zajmuje znaczącą pozycję w poszczególnych sektorach rynku usług finansowych. Rynkowy udział oraz pozycję mBanku i wybranych spółek na koniec 2017, 2016 i 2015 roku ilustruje poniższe zestawienie:

Rodzaj działalności Pozycja na rynku
w 2017 roku1
Udział w rynku
2015 2016 2017
Bankowość Korporacyjna
Kredyty przedsiębiorstw 6,3% 6,1% 6,4%
Depozyty przedsiębiorstw 9,8% 10,1% 6,9%
Leasing 4 7,6% 6,9% 7,4%
Faktoring 8 7,8% 7,3% 7,4%
Bankowość Detaliczna w Polsce
Kredyty ogółem 6,5% 6,5% 6,3%
w tym hipoteczne 7,7% 7,5% 6,9%
niehipoteczne 4,7% 5,0% 5,4%
Depozyty 5,7% 6,1% 5,9%
Bankowość Detaliczna w Republice Czeskiej
Kredyty ogółem 1,4% 1,4% 1,4%
w tym hipoteczne 1,8% 1,8% 1,7%
niehipoteczne 0,6% 0,7% 0,8%
Depozyty 1,4% 1,6% 1,6%
Bankowość Detaliczna na Słowacji
Kredyty ogółem 0,8% 0,7% 0,6%
w tym hipoteczne 1,0% 0,8% 0,6%
niehipoteczne 0,4% 0,4% 0,6%
Depozyty 1,4% 1,6% 1,7%
Bankowość Inwestycyjna
Rynki finansowe
Bony i obligacje skarbowe 12,8% 16,2% 14,8%
IRS/FRA 15,4% 11,5% 12,5%
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia)
krótkoterminowe papiery dłużne 3 6,8% 9,8% 7,4%
obligacje przedsiębiorstw 3 12,4% 11,5% 12,9%
papiery dłużne banków2 1 36,4% 34,6% 31,2%
Działalność maklerska
obroty akcjami 6 5,0% 4,4% 5,3%
kontrakty terminowe 3 16,1% 12,3% 11,9%
opcje 4 12,8% 9,7% 12,8%

Źródło: NBP, GPW, ROA, NBS, Fitch Polska, Polski Związek Faktorów, Związek Polskiego Leasingu oraz informacje prasowe, obliczenia własne na podstawie danych mBanku.

1 Tam, gdzie to było możliwe do ustalenia.

2 Bez obligacji „drogowych” BGK.

Otoczenie rynkowe

Grupa mBanku funkcjonuje w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Obecnie na działalność sektora bankowego w Polsce wpływ mają następujące czynniki:

  • Otoczenie niskich stóp procentowych – stopy procentowe w Polsce są na najniższym w historii poziomie – stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%, a WIBOR 3M osiągnął wartość 1,72% na koniec grudnia 2017 roku. Stwarza to presję na wynik z tytułu odsetek.
  • Obniżone stawki interchange, czyli prowizji wypłacanej bankowi przez agenta rozliczeniowego od każdej bezgotówkowej transakcji realizowanej przy użyciu karty płatniczej wydanej przez ten bank, do poziomu 0,2% dla kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych (od końca stycznia 2015 roku). Stwarza to presję na wynik z tytułu opłat i prowizji.
  • Wprowadzenie w lutym 2016 roku podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) w wysokości 0,44% wartości ich aktywów rocznie. 2017 rok był pierwszym rokiem, kiedy banki płaciły ten podatek przez 12 miesięcy.
  • Rosnące wymogi regulacyjne, stwarzające ryzyko dodatkowych obciążeń kapitałowych, finansowych, jak również operacyjnych.
  • Propozycje przewalutowania kredytów hipotecznych w walutach obcych, przede wszystkim we frankach szwajcarskich, na złote oraz trwające obecnie prace nad zaproponowaną przez Prezydenta ustawą o zmianie Ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Zakłada ona utworzenie dwóch funduszy, z których jeden miałby wspierać dobrowolne przewalutowanie kredytów hipotecznych w walucie obcej. Więcej informacji w rozdziale Otoczenie regulacyjne.
  • Konsolidacja sektora bankowego – banki o niewystarczającej skali działania znikają z rynku, ustępując pola większym i silniejszym podmiotom. W konsekwencji udział pięciu największych instytucji w sumie aktywów sektora bankowego w Polsce wzrósł z 43,9% w 2010 roku do 47,8% na koniec grudnia 2017 roku (według danych KNF).
  • Wyzwania związane z zarządzaniem i przechowywaniem danych osobowych i bezpieczeństwem depozytów klientów w sieci – tzw. cyber risk.
  • Upowszechniające się rozwiązania technologiczne oraz procesy demograficzne zmieniają zachowania klientów. Coraz chętniej korzystają oni z bankowości poza tradycyjnymi oddziałami i wybierają kanały zdalne jako główny środek kontaktu z bankami.
  • Spadające zaufanie do sektora bankowego, spowodowane nasileniem debaty na temat kredytów walutowych od 2015 roku.
  • Podmioty sektora niefinansowego (tzw. sektor FinTech) wkraczają na tradycyjne tereny bankowości i oferują innowacyjne rozwiązania finansowe. Dodatkowo, dyrektywa PSD2 (Payment Services Directive 2) z listopada 2015 roku zniesie monopol banków na obsługę płatności (wdrożenie unijnych przepisów w Polsce nastąpi w I kwartale 2018 roku).