Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

O raporcie

Raport został opracowany w oparciu („in accordance”) o wytyczne GRI G4, w podstawowej opcji („Core”) z wykorzystaniem The International Integrated Reporting Framework. Raport uwzględnia również wskaźniki branżowe, które obejmuje suplement sektorowy. Dane pozafinansowe nie były poddawane niezależnej weryfikacji audytora. W pracy nad raportem wzięliśmy pod uwagę również wytyczne normy PN-ISO 26000.W raporcie opisaliśmy podsumowanie działań przyjętych w strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2016-2020. Raport obejmuje swoim zasięgiem całą Grupę mBanku, jednak od 2017 roku spółka mLocum S.A. nie należy do Grupy.

W sierpniu 2017 roku zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli kadry zarządzającej ze wszystkich kluczowych obszarów banku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, a także chcąc zapewnić jak najszerszą reprezentację pracowników spotkanie przyjęło innowacyjny charakter z wykorzystaniem technologii video konferencji, dzięki czemu zaangażowani w spotkanie byli pracownicy z innych lokalizacji. Podczas szkolenia, prowadzonego przez zewnętrznego moderatora, uczestnicy zapoznali się z wymogami raportowania zintegrowanego, pracowali nad modelem biznesowym oraz kapitałami. W czasie spotkanie zweryfikowano również mapę interesariuszy oraz zaktualizowano matrycę istotności.

Aspekt społeczny, środowiskowy lub ekonomiczny Aspekty oddziaływania
i wskaźniki wg GRI
Istotność
Platformy dialogu z klientami G4-26 wysoka
Rzetelne, jasne i przejrzyste komunikowanie produktów G4-PR1, G4-PR2, G4-PR4, G4-PR5,
d. FS16,
wysoka
Reklamacje G4-PR5 wysoka
Ochrona danych klientów G4-PR8 wysoka
Dostępność usług finansowych FS13, FS14 wysoka
Zaangażowanie w edukację G4-SO1, d. FS16 średnia
Bycie odpowiedzialnym inwestorem w kontekście pośredniego oddziaływania ekonomicznego, środowiskowego i społecznego d. FS1, d. FS2, FS3, d. FS4 wysoka
Kultura organizacji i nastawienie na rozwój G4-EC5 wysoka
Prewencja zachowań nieetycznych G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO6,
G4-SO7, G4-SO8
wysoka
Własny ślad środowiskowy (energia elektryczna, paliwa, materiały biurowe, gospodarka odpadami) G4-EN1, G4-EN3 średnia
Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw G4-EN32, G4-LA14, G4-SO11 wysoka
Wyniki finansowe wysoka
Notowania akcji wysoka

 

Najważniejsi interesariusze:

  • Pracownicy (pracownicy etatowi, studenci i potencjalni pracownicy);
  • Inwestorzy (Commerzbank – inwestor strategiczny, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, agencje ratingowe i domy maklerskie);
  • Klienci (klienci korporacyjni, instytucje rynku finansowego, przedsiębiorstwa, w tym mikroprzedsiębiorcy, klienci indywidualni, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK));
  • Partnerzy biznesowi (kluczowi dostawcy, spółki zależne, w których bank ma udziały mniejszościowe);
  • Społeczeństwo (Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich (ZBP), Narodowy Bank Polski, media).

 

Jednym z fundamentów naszej filozofii prowadzenia biznesu z naszych filarów jest słuchanie i empatia, dzięki której możemy myśleć tak jak nasi klienci i osiągnąć lepsze wzajemne zrozumienie. Dlatego dialog z klientami wykracza ponad wymogi prawne oraz przyjęte na rynku standardy i prowadzimy wiele płaszczyzn i kanałów komunikacji. Korzystamy również z zestawu badań rynkowych oraz autorskich, innowacyjnych rozwiązań bezpośredniego angażowania klientów.

Promujemy otwartość i kulturę dialogu z pracownikami, angażujemy się w proces oceny pracowniczej prowadzimy i analizujemy wyniki cyklicznych badań zaangażowania pracowników, Zachęcamy do wzajemnego dzielenia się wiedzą w ramach wewnętrznego programu co również poprawia i umacnia dialog.

Z innymi grupami interesariuszy formy i częstotliwość dialogu zależą od charakteru danej grupy, jak i samej relacji. Dialog przy wykorzystaniu różnych narzędzi ma charakter zdecentralizowany co oznacza, że  za relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy odpowiadają odpowiednie jednostki organizacyjne i ich menedżerowie. W procesie definiowania zawartości raportu, oparto się właśnie na wiedzy i doświadczeniu menadżerów odnośnie oczekiwań interesariuszy.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat naszych działań lub podzielić się uwagami i spostrzeżeniami na temat raportu, zachęcamy do kontaktu – koordynatorem działań w tym zakresie jest:

Monika Czajkowska

Specjalista ds. CSR

mBank SA

Senatorska 18

00-950 Warszawa

tel. +48 22 438 23 18

mail: csr@mbank.pl