Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bankowość Korporacyjna i Rynki Finansowe

Kluczowe dane finansowe segmentu Bankowość Korporacyjna i Rynki Finansowe na koniec 2017 roku:

38,3 %
Udział w zysku brutto
584,7 mln zł
Wynik brutto
1 727,5 mln zł
Dochody

Kluczowe dane biznesowe segmentu Bankowość Korporacyjna i Rynki Finansowe:

2013 2014 2015 2016 2017
Liczba klientów (tys.) 16,3 17,8 19,6 20,9 22,0
Liczba oddziałów 47 48 51 45 46
Kredyty dla klientów korporacyjnych (mln zł) 29 475 32 841 33 447 34 174 37 942
Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) 26 753 32 237 34 424 37 383 34 590
Najważniejsze osiągnięcia
  • Wzrost dochodów podstawowych o 5,2% w porównaniu do 2016 roku.
  • Wzrost wolumenu kredytów klientów korporacyjnych o 11,1% rok do roku.
  • Pozyskanie 1,1 tys. nowych klientów korporacyjnych.
  • Wskaźnik NPS (ang. Net Promoter Score) dla klientów korporacyjnych, którzy wskazali mBank jako swój bank główny, na poziomie 42% (średnia rynkowa – 22%), tj. +6 punktów procentowych rok do roku*.
  • Wzrost udziałów rynkowych mBanku na rynku transakcji IRS/FRA do 14,8% (11,5% w 2016 roku).
  • Udostępnienie klientom korporacyjnym nowej, ulepszonej wersji systemu transakcyjnego mCompanyNet.
  • Udostępnienie mKantor i mPlatformy walutowej w części detalicznej mBanku, dostępnych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

* Źródło: Kantar Millward Brown, sierpień 2017.

Wyniki segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej zwiększyły swój udział w wyniku Grupy w ciągu 2017 roku z 30,4% do 33,1%. Wzrost udziału wynikał głównie z wyższych dochodów (+6,0% rok do roku), wspartych niższymi kosztami działania.

Segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wypracował 505,6 mln zł zysku brutto, co oznacza wzrost o 1,4% rok do roku. Koszty działania i amortyzacji spadły w omawianym okresie o 4,9%. Wzrósł z kolei poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (+119,6%). Na niski poziom rezerw w 2016 roku wpłynęło rozwiązanie rezerw na ryzyko kredytowe związane ze sprzedażą wierzytelności niepracujących oraz wypłatą ubezpieczenia kredytu przez KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych).

mln zł

 

2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Wynik z tytułu odsetek 750,5 832,7 82,2 11,0%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 378,8 406,3 27,5 7,3%
Przychody z tytułu dywidend 0,0 0,0 0,0
Wynik na działalności handlowej 243,6 246,3 2,7 1,1%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz
inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone
21,0 -6,1 -27,0 -/+
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych 18,3 17,9 -0,4 -2,2%
Dochody łącznie 1 412,3 1 497,3 85,0 6,0%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -76,5 -168,1 -91,6 119,6%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -717,0 -681,8 35,2 -4,9%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -120,1 -141,7 -21,6 18,0%
Zysk brutto Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 498,6 505,6 7,0 1,4%

 

Działalność segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w liczbach (tylko mBank)

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Zmiana roczna
Liczba klientów korporacyjnych 19 562,0 20 940,0 22 048,0 5,3%
K1 1 983,0 2 123,0 2 093,0 -1,4%
K2 5 748,0 6 067,0 7 088,0 16,8%
K3 11 831,0 12 750,0 12 867,0 0,9%
mln zł
Kredyty klientów korporacyjnych,
w tym:
22 102,8 20 874,0 23 010,6 10,2%
K1 6 162,6 4 999,7 5 316,9 6,3%
K2 11 837,6 12 744,8 14 529,7 14,0%
K3 3 049,6 2 957,9 2 973,0 0,5%
Transakcje reverse repo/buy sell back 1 031,0 56,7 57,1 0,7%
Pozostałe 22,0 114,9 133,8 16,5%
Depozyty klientów korporacyjnych,
w tym:
31 296,9 33 303,5 31 425,5 -5,6%
K1 14 019,0 12 659,0 11 999,2 -5,2%
K2 11 260,0 12 348,3 13 483,3 9,2%
K3 4 856,0 6 276,4 5 079,0 -19,1%
Transakcje repo 1 093,7 1 600,5 439,6 -72,5%
Pozostałe 67,9 419,8 424,4 1,1%

Rynki Finansowe

Dochody segmentu Rynków Finansowych wyniosły w 2017 roku 230,2 mln zł, oznacza to wzrost o 2,9% rok do roku, głównie za sprawą poprawy wyniku na działalności handlowej. Wzrost dochodów został jednak zniwelowany znaczącym wzrostem kosztów administracyjnych (+15,8% rok do roku). Segment Rynków Finansowych wypracował 79,1 mln zł zysku brutto, co oznacza spadek o 12,9% w porównaniu do 2016 roku.

mln zł 2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Wynik z tytułu odsetek 314,5 282,2 -32,4 -10,3%
Wynik z tytułu opłat i prowizji -4,6 -7,6 -3,0 66,7%
Przychody z tytułu dywidend 0,4 0,0 -0,4
Wynik na działalności handlowej -103,3 -64,9 38,4 -37,1%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 17,3 20,8 3,5 20,3%
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych -0,7 -0,3 0,4 -60,9%
Dochody łącznie 223,7 230,2 6,5 2,9%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -1,7 2,1 3,8 +/-
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -104,4 -120,9 -16,5 15,8%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -26,8 -32,3 -5,5 20,4%
Zysk brutto segmentu Rynków Finansowych 90,9 79,1 -11,7 -12,9%