Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Indeks GRI

Wskaźnik Zakres Strona Wytyczne GRI Obszar wg ISO 26000 Zasada UN Global Compact SDGs Komentarz/Opis/Numer rozdziału


całościowy


częściowy


nie raportowany /nie dotyczy

Strategia i analiza
G4-1
Oświadczenie ze strony najważniejszych rangą decydentów w organizacji (np. prezesa, dyrektora generalnego lub osoby zajmującej podobne wysokie stanowisko) o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz strategii działania organizacji w celu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju 4,7

6.2.

7,4,2

6.2.

 List Prezesa
G4-2
Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk List Prezesa
Profil organizacji
G4-3 Nazwa organizacji  

 

6.3.10
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.8.5
7.8

7 O banku
G4-4
Główne marki, produkty i/lub usługi 1-10 O banku
Model biznesowy
Bankowość Detaliczna
Bankowość Korporacyjna i Rynki Finansowe
Działalność spółek mBanku
G4-5
Lokalizacja siedziby głównej organizacji ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu O banku
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji Joint-stock company, listed on the WSE
G4-8
Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów O banku
Bankowość Detaliczna
Bankowość Korporacyjna i Rynki Finansowe
Działalność spółek mBanku
G4-9 Skala działalności O banku
Działalność i wyniki finansowe
Bankowość Detaliczna
Bankowość Korporacyjna i Rynki Finansowe
G4-10 Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy 8 Tabele z danymi pozafinansowymi
G4-11 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi 8 Tabele z danymi pozafinansowymi
G4-12 Opis łańcucha wartości Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości O banku
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Mając na uwadze niewielkie, bezpośrednie oddziaływanie działalności banku na środowisko, zastosowanie zasady ostrożności w samym banku ma ograniczone zastosowanie. Niemniej w przypadku kredytów, zwłaszcza dużych kredytów udzielanych w ramach konsorcjów kredytowych, może i powinna być ona stosowana przez doradców, którymi wspiera się bank(i).
G4-15
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Ład korporacyjny
Kapitał społeczny
Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 2
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach
Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń
G4-17
Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 5.2
7.3.2
7.3.3
7.3.4
Tabele z danymi pozafinansowymi
G4-18 Proces definiowania treści raportu O raporcie
G4-19 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego O raporcie
G4-20 Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych podmiot biznesowych O raporcie
G4-21 Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji O raporcie
G4-22
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Nie dotyczy
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie Nie dotyczy
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 5.3 Interesariusze mBanku
O raporcie
G4-25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację O raporcie
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Interesariusze mBanku
Dialog z Klientami
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie O raporcie
Profil raportu
G4-28 Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy) 5.3
7.5.3
7.6.2
Rok finansowy / kalendarzowy: 01.01.2017 -31.12.2017
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) 2017
G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.) roczny
G4-31 Osoba kontaktowa O raporcie
G4-32 Indeks GRI Indeks treści GRI
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym O raporcie
Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
G4-34
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją 6.2
7.4.3
7.7.5
1-10 Ład korporacyjny
Etyka i rzetelność
G4-56 Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki 4.4

6.6.3

1-10 16 Etyka i wartości
Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
WYNIKI W WYMIARZE EKONOMICZNYM
Wyniki ekonomiczne
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 6.8
6.8.3
6.8.7
6.8.9
2, 8, 9 Działalność i wyniki finansowe
Obecność na rynku
WYNIKI W WYMIARZE ŚRODOWISKOWYM
Surowce i materiały
EN DMA Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
7, 8, 9 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 4
G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości 6.5.4 8 8, 12 Tabele z danymi pozafinansowymi
Energia
EN DMA Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
7, 8, 9 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 4
G4-EN3 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 6.5.4 8 7, 8, 12, 13 Tabele z danymi pozafinansowymi
Emisje
EN DMA Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
7, 8, 9
8
8 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 4
Ocena środowiskowa dostawców
EN DMA Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
7, 8, 9 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
G4-EN32 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych 6.3.5
6.6.6
7.3.1
Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
WYNIKI W WYMIARZE SPOŁECZNYM
LA DMA Podejście zarządcze 6.2
6.4
6.3.106.3.10
1, 3, 6 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 3
G4-LA1 Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu 6.4.3 5, 8 Tabele z danymi pozafinansowymi
G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin według głównych jednostek organizacyjnych 6.4.4
6.8.7
Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 3
G4-LA3 Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, w odniesieniu do płci 6.4.4 8 Tabele z danymi pozafinansowymi
Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
LA DMA Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
1, 3, 6 1 Ergonomia i bezpieczeństwo w miejscu pracy
G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów 6.4.6
6.8.8
3, 8 Tabele z danymi pozafinansowymi
Miejsce pracy: szkolenia
G4-LA9 Przeciętna liczba godzin szkoleniowych na pracownika 1, 6 4, 5, 8 Tabele z danymi pozafinansowymi
G4-LA10 Programy rozwojowe 6.3.7.
6.3.10.
6.4.
6.4.3
8 System szkoleniowy mBanku
G4-LA11 Procent pracowników otrzymujących regularną ocenę wyników i rozwoju kariery (ewaluacja) w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia 6.4.7 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 3
Miejsce pracy: różnorodność i równość szans
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 6 5, 8 Tabele z danymi pozafinansowymi
Polityka różnorodności w mBanku S.A.
Ocena dostawców
G4-LA14 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów pracowniczych 6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1
5, 8, 16 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
Prawa człowieka: procedury odnośnie zamówień i inwestycji
HR DMA Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
1-6 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
Społeczność lokalna
SO DMA Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
10 Kapitał społeczny

Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 3

G4-SO1 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności 6.3.9
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.8
Kapitał społeczny
Fundacja mBanku
Działania antykorupcyjne
SO DMA Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
10
10
10
10
Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
G4-SO3 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją 6.6.1
6.6.2
6.6.3
16 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
G4-SO4 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji 6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.6
16 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
G4-SO5 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji 6.6.1
6.6.2
6.6.3
16 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 5
Zgodność z regulacjami
G4-SO7 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. 6.6.1
6.6.2
6.6.5
6.6.7
16 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 1
G4-SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami 4.6 16 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 1
Odpowiedzialność za produkt: zdrowie i bezpieczeństwo klienta
PR DMA Podejście zarządcze 6
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
1, 8
|1
1
Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 1
G4-PR1 Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom 6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8
Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 1
G4-PR4 Przypadki niezgodności z regulacjami odnośnie informacji o produktach i usługach 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.9
16 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 1
G4-PR5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta 6.7.1
6.7.2
6.7.6
Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 1
G4-PR7
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.3
W 2017 roku nie było nałożonych na mBank kar wynikających z niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu.
Odpowiedzialność za produkt: zgodność z regulacjami
G4-PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.6
16 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 1
Wskaźniki branżowe
d. FS1
Polityka odnośnie kwestii społecznych i środowiskowych 10 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 2
d. FS2 Procedury screeningu ryzyk społecznych i środowiskowych 10 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 2
d. FS3 Proces monitorowania wdrażania przez klientów rekomendacji środowiskowych i społecznych 10 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku, cel 2
FS6 Struktura portfela wg regionu i typu klienta 1, 8, 9 Bankowość Detaliczna
Bankowość Korporacyjna i Rynki Finansowe
Działalność spółek mBanku
FS13 Dostęp do usług finansowych na terenach słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie 1, 8, 10 Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 1
FS14 Dostęp osób niepełnosprawnych do usług bankowych 1, 8, 10  Założenia i realizacja Strategii CSR mBanku; Cel 1