Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Dochody Grupy

W 2017 roku Grupa mBanku osiągnęła historycznie najwyższe dochody ogółem. Wyniosły one 4 454 mln zł, co oznacza wzrost o 3,7% w porównaniu do poprzedniego roku. Z kolei po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych w 2016 roku, czyli rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., wzrost wyniósłby 10,0%. Do osiągniętego wzrostu przyczyniła się głównie poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji.

Podobnie jak w 2016 roku, w roku 2017 odsetki stanowiły najważniejsze źródło dochodów Grupy mBanku (70,4%). Wynik ten osiągnął wartość 3 135,7 mln zł, czyli zwiększył się o 10,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 9,5% do 992,2 mln zł.

mln zł 2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Przychody z tytułu odsetek 3 872,9 4 052,1 179,2 4,6%
Koszty odsetek -1 040,0 -916,4 123,6 -11,9%
Wynik z tytułu odsetek 2 832,8 3 135,7 302,8 10,7%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 550,8 1 659,7 108,8 7,0%
Koszty z tytułu opłat i prowizji -644,4 -667,5 -23,1 3,6%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 906,4 992,2 85,7 9,5%
Przychody z tytułu dywidend 3,3 3,4 0,1 3,0%
Wynik na działalności handlowej 244,6 294,1 49,4 20,2%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone
261,3 -3,9 -265,2 -/+
Udział w zyskach (stratach) inwestycji we
wspólne przedsięwzięcia
-0,1 0,0 0,1
Pozostałe przychody operacyjne 243,7 242,4 -1,4 -0,6%
Pozostałe koszty operacyjne -196,8 -210,2 -13,4 6,8%
Dochody łącznie 4 295,4 4 453,6 158,2 3,7%

Przychody z tytułu odsetek zwiększyły się o 4,6% do 4 052,1 mln zł. Osiągnięty wzrost wynikał przede wszystkim z rosnącego wolumenu kredytów oraz zmiany struktury portfela kredytów. Rośnie w nim udział produktów z wyższą marżą, przy jednoczesnym spadku udziału kredytów hipotecznych w walutach obcych, charakteryzujących się niższą marżą.

Koszty odsetkowe obniżyły się w tym czasie o 11,9%, co miało związek głównie z niższym oprocentowaniem depozytów oraz napływem środków klientów na rachunki bieżące.

mln zł 2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta
dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości
2 753,2 3 014,8 261,6 9,5%
Inwestycyjne papiery wartościowe 708,0 693,2 -14,8 -2,1%
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 57,3 59,9 2,6 4,6%
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 77,0 62,8 -14,2 -18,4%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych
do księgi bankowej
196,8 133,6 -63,2 -32,1%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach
rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej
59,9 66,8 6,9 11,5%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach
rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
15,9 15,8 -0,1 -0,6%
Pozostałe 4,9 5,2 0,3 6,8%
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 872,9 4 052,1 179,2 4,6%

Przychody prowizyjne uległy poprawie w ujęciu rocznym o 7,0% i wyniosły 1 659,7 mln zł. Wraz z rosnącą bazą klientów wzrosły przychody z prowizji za prowadzenie rachunków (+9,7%). Rozwój bankowości transakcyjnej i większa liczba przeprowadzonych transakcji przełożyły się z kolei na wzrost przychodów z tytułu prowizji za realizację przelewów (+8,4%). Wzrosły również przychody z prowizji z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych (+21,4%) oraz za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych (+18,4%).

mln zł 2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Prowizje za obsługę kart płatniczych 361,9 372,9 11,0 3,0%
Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 308,5 324,8 16,3 5,3%
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów
ubezpieczeniowych zewnętrznych podmiotów finansowych
166,8 187,4 20,6 12,4%
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji 142,0 135,5 -6,6 -4,6%
Prowizje za prowadzenie rachunków 170,2 186,7 16,5 9,7%
Prowizje za realizację przelewów 110,6 119,9 9,3 8,4%
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 58,8 71,4 12,6 21,4%
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów
zewnętrznych podmiotów finansowych
115,4 136,6 21,2 18,4%
Prowizje z działalności powierniczej 25,0 26,3 1,3 5,3%
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe
opłaty związane z zarządzaniem
13,5 14,8 1,3 9,3%
Prowizje z tytułu obsługi gotówkowej 51,1 53,3 2,2 4,3%
Pozostałe 27,1 30,3 3,2 11,7%
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 1 550,8 1 659,7 108,8 7,0%